กรมพลาธิการทหารบก เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ 92 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 7 -11 มีนาคม 2565

กรมพลาธิการทหารบก เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ 92 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 7 -11 มีนาคม 2565

ประกาศกรมพลาธิการทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน สอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1. นักวิชาการเขียนแบบ (ชาย/หญิง)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท

2. นักวิชาการการเงินและบัญชี (ชาย/หญิง)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท

3. นักวิชาการผลิตสิ่งอุปกร์สายพลาธิการ (ชาย/หญิง)
จำนวน 6 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป
4. พนักงานรับจ่ายน้ำมัน (ชาย)
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท

5. ช่างไฟฟ้า(ชาย)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท

6. ช่างกลโรงงาน(ชาย)
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท

กลุ่มงานบริการ
7. พนักงานการเงินและบัญชี (ชาย/หญิง)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท

8. พนักงานการเกษตร (ชาย)
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท

9. พนักงานสูทกรรม (ชาย/หญิง)
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท

10. พนักงานพัสดุ (ชาย/หญิง)
จำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท

11. พนักงานธุรการ (ชาย/หญิง)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท

12.พนักงานซักรีด(หญิง)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
13. พนักงานดับเพลิง (ชาย)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท

14. พนักงานบริการ (ชาย/หญิง)
จำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท

15. พนักงานบริการ (ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย) (ชาย)
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
รับเฉพาะทหารกองหนุน หรือเป็นผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 – 5

16. ลูกมือช่าง(ชาย/หญิง)
จำนวน 26 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท

17.พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ (ชาย/หญิง)
จำนวน 28 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป เพศชาย/หญิง อายุ 22 – 35 ปี สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ดังนี้
– ตําแหน่ง นักวิชาการเขียนแบบ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต, ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์, ศิลปบัณฑิต (การออกแบบ), เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
– ตําแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
– ตําแหน่ง นักวิชาการผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ หลักสูตรคหกรรม ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย, สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม, สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น และเครื่องแต่งกาย, หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า, สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ สิ่งทอ, หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม และสาขาวิศวกรรมสิ่งทอ

2 กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป เพศชาย อายุ 22 – 35 ปี สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ดังนี้
– ตําแหน่ง พนักงานรับจ่ายน้ํามัน สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างอุตสาหกรรม, ช่างท่อ, ช่างโลหะแผ่น, ช่างยนต์, ช่างยานยนต์
– ตําแหน่ง ช่างไฟฟ้า สาขาวิชาช่างไฟฟ้า, ไฟฟ้ากําลัง, ช่างอิเล็กทรอนิกส์
– ตําแหน่ง ช่างกลโรงงาน สาขาวิชาเครื่องกล, ช่างกลโรงงาน, ช่างอิเล็กทรอนิกส์

3 กลุ่มงานบริการ เพศ อายุ และการศึกษา กําหนดตามตําแหน่ง ดังนี้
– ตําแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี เพศชาย/หญิง อายุ 22 – 35 ปี สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการบัญชี
– ตําแหน่ง พนักงานการเกษตร เพศชาย อายุ 22 – 35 ปี สําเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานการเกษตรเป็นอย่างดี (ปฏิบัติงานที่แผนกส่งกําลังเสบียง กองเกียกกาย กรมพลาธิการทหารบก ตําบลจันทึก อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา)
– ตําแหน่ง พนักงานสูทกรรม เพศชาย/หญิง อายุ 22 – 35 ปี สําเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาหาร ทําความ สะอาดห้องครัว ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง (ปฏิบัติงานที่กองสถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบก ตําบลบางปูใหม่ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ และ แผนกโภชนาการ กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดําเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร)
– ตําแหน่ง พนักงานพัสดุ เพศชาย/หญิง อายุ 22 – 35 ปี สําเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่ามีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานธุรการ, งานพัสดุ และ ระเบียบงานสารบรรณเป็นอย่างดี
– ตําแหน่ง พนักงานธุรการ เพศชาย/หญิง อายุ 22 – 35 ปี สําเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่ามีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานธุรการ และระเบียบงาน สารบรรณเป็นอย่างดี
– ตําแหน่ง พนักงานซักรีด เพศหญิง อายุ 22 – 35 ปี สําเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานซักรีดเป็นอย่างดี
– ตําแหน่ง พนักงานดับเพลิง เพศชาย อายุ 22 – 35 ปี สําเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการดับเพลิง และเหมาะสม ในการปฏิบัติหน้าที่
– ตําแหน่ง พนักงานบริการ เพศชาย/หญิง อายุ 22 – 35 ปี สําเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า มีความรู้ความสามารถในการบริการ และเหมาะสม ในการปฏิบัติหน้าที่
– ตําแหน่ง พนักงานบริการ ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย) เพศชาย อายุ 22 – 35 ปี สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า มีความรู้ความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ รับเฉพาะทหารกองหนุน หรือเป็นผู้ที่สําเร็จนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 – 5
– ตําแหน่ง ลูกมือช่าง เพศชาย/หญิง อายุ 22 – 35 ปี สําเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า เพศชาย มีความรู้ความสามารถทางช่างทั่วไป และซ่อมจักร อุตสาหกรรม, เพศหญิง มีความรู้ความสามารถทางด้านเย็บจักรอุตสาหกรรม และเย็บผ้าเป็นอย่างดี
– ตําแหน่ง พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ เพศชาย/หญิง อายุ 22 – 45 ปี สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า เพศชาย มีความรู้ ความสามารถทางช่างทั่วไป, เพศหญิง มีความรู้ความสามารถทางด้านเย็บจักรอุตสาหกรรม และเย็บผ้าเป็นอย่างดี

การรับสมัคร
เปิดรับสมัคร สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 7 -11 มีนาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (08.00 – 15.30 นาฬิกา) ณ สโมสรนายทหาร กรมพลาธิการทหารบก ถนนติวานนต์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s