กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 81 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 2-8 มีนาคม 2565

กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 81 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 2-8 มีนาคม 2565

ประกาศกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย์ และนักวิชาการสาธารณสุข ของกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. พยาบาลวิชาชีพ
จำนวน 11 อัตรา
เงินเดือน 59,680 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน
1) ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
2)ศูนย์กักกันโรค กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และกักกันโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2. นักเทคนิคการแพทย์
จำนวน 6 อัตรา
เงินเดือน 41,500 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน
ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

3 นักวิชาการสาธารณสุข
จำนวน 64 อัตรา
เงินเดือน 40,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน
1) ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
2) ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
3) ศูนย์กักกันโรค กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และกักกันโรค ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี
4) ที่ทำการแพทย์ตรวจคนเข้าเมือง บางเขน
5) ที่ทำการแพทย์ตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังนี้
– สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
– สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
– สาขาวิชาแพทยศาสตร์
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
– สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
– สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
– สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
– สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
– สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
– สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
– สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
– สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
– สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
– สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
– สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
– สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
– สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
– สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา
– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
– สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษา หรือทางสุขศึกษา
– สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2-8 มีนาคม 2565 โดยสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ในวันทำการ โดยยื่นใบสมัครและหลักฐานการสมัคร ตามเอกสารไฟล์ประกาศรับสมัคร ข้อ 3.2 ที่งานการเจ้าหน้าที่ กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค ชั้น 1 อาคารศูนย์กักกัน (Quarantine Center) สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค เลขที่ 38 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี พร้อมทั้งชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครตามข้อ 3.3 และส่งหลักฐานการชำระเงินดังกล่าว ให้กองบริหารการคลัง กรมควบคุมโรค ชั้น 2 อาคาร 3 ภายในวันที่สมัคร โดยมีเงื่อนไขตามวันและเวลา ดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s