สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รับสมัครพนักงานปฏิบัติงาน 6 อัตรา รับสมัครทาง E-mail ตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2564

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รับสมัครพนักงานปฏิบัติงาน 6 อัตรา รับสมัครทาง E-mail ตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2564

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 1. ครูวิชาชีพ สาขาภาษาไทย
  จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิชาภาสาไทย สาขาการสอนภาษาไทย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีใบประกอบวิชาชีพครู จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ด้านการสอน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ่นไปในสาขาวิชาทางด้านคณิตศาสตร์ สถิติ วิจัย ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การบริหารจัดการหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 30 -40 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Excel ในการปฏิบัติงาน
 • หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสถาบับอุดมศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 1. นักวิชาการเงินและบัญชี
  จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ่นไปในสาขาวิชาทางด้านบัญชีหรือการเงิน หรือวุฒิปริญญาตรีแต่มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานการเงินและบัญชีในส่วนราชการหรือหน่วยงานภาครัฐมาแล้วไม่ต่ำกว่า 10 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านการเงินและบัญชีได้
 • ไม่มีลักษณะต้องห้ามหรือมีข้อขัดข้องในการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินที่สถาบันฯ ใช้บริการ
 1. นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์
  จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • จบการศึกษาระดับไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้หรือประสบการณ์และสามารถแก้ปัญหาการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
 • มีความรู้หรือประสบการณ์และสามารถใช้ระบบปฏิบัติการ Window Server เบื้องต้น
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 1. จะพิจารณาเป็นพิเศษถ้ามีความรู้ความสามารถในการใช้ระบบงานต่อไปนี้
 • มีความรู้หรือผ่านการอบรบหลักสูตร System Administration
 • มีความรู้เบื้องต้นด้านการจัดการหรือผ่านการอบรมหลักสูตรระบบ IT-MIS สำหรับองค์กรด้านการศึกษา
 • มีความรู้เบื้องต้นด้านการจัดการ Database เช่น MS-SQL , MySQL , Oracle
 1. นักจิตวิทยา
  จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือแนะแนวการศึกษา
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 1. ผู้จัดการหอพัก
  จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีขึ่นไป
 • มีกระสบการณ์ด้านหอพักหรืองานกิจการนักศึกษาหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • เพศหญิง
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานแนะแนวหรือจิตวิทยาหรือวิชาชีพครูจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ไม่มีลักษณะต้องห้ามหรือขัดข้องในการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินที่สถาบันฯ ใช้บริการ

อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิและประสบการณ์ของผู้สมัคร ซึ่งไม่ต่ำกว่าอัตราเงินเดือนของราชการ

การรับสมัคร

วัน เวลา รับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 – 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ในวัน และเวลาทำการวิธีการสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ดาวน์โหลดใบสมัครจาก Website ของสถาบัน (www.cdti.ac.th) กรอกใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครงานส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (hr@cdti.ac.th) หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนระบุหน้าซองส่งถึงงานบริหารทรัพยากรมนุษย์และนิติการ สถาบัน เทคโนโลยีจิตรลดาอาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ (604) สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 13000 โดยสถาบันกำหนดรับเอกสารจากเวลาที่ได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือ วันที่ประทับตราไปรษณีย์ถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติม-ไฟล์ประกาศรับสมัคร

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s