กองความมั่นคงระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา รับสมัครทาง E-mail ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 กรกฎาคม 2565

กองความมั่นคงระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา รับสมัครทาง E-mail ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 กรกฎาคม 2565

กองความมั่นคงระหว่างประเทศ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณวุฒิการศึกษา
– วุฒิปริญญาตรีด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือทางอื่นๆ ที่กฎหมายกำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติเช่น
– การสรุป/รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสาน ประมวลข้อมูลด้านนโยบายและแผนด้านความมั่นคงระหว่าง
ประเทศจากแหล่งต่างๆ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำนโยบาย แผนหรือโครงการ
– การดำเนินการจัดการประชุม สัมมนา กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านความมั่นคง
– การทำหน้าที่สนับสนุนฝ่ายเลขานุการการประชุมคณะทำงานต่าง ๆ ในความรับผิดชอบ เป็นต้น

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,200 บาท
คุณวุฒิการศึกษา
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาการบัญชี เลขานุการ การตลาด การขาย ธุรกิจคอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นที่ กฎหมายกำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติเช่น
งานด้านธุรการและสารบรรณ งานทะเบียนเบิก – จ่าย ดูแล พัสดุ ครุภัณฑ์ การจัดเตรียมในเรื่องสถานที่เพื่อใช้ในการจัดประชุม เป็นต้น

การรับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถยื่นหลักฐานการสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 22 กรกฎาคม 2565 ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ bisa.nsc@gmail.com หรือยื่นสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ชั้น 7 อาคารรัฐประศาสนศาสตร์ (อาคารบี)ทิศตะวันตก (W2) (ฝั่ง DSI) ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ทั้งนี้ ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อสอบถามที่กองความมั่นคงระหว่างประเทศ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ โทรศัพท์ 02 142 0183

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ไฟล์รายละเอียดประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ไฟล์รายละเอียดประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
ไฟล์ใบสมัครงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s