สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครพนักงาน 4 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 กรกฎาคม 2565

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครพนักงาน 4 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 กรกฎาคม 2565

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวน 4 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. พนักงาน ตำแหน่ง นักทดลองวิทยาศาสตร์บริการ
จำนวน 1 อัตรา ประจำกองประเมินและรับรองผลิตภัณฑ์ (กปผ.)
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ
1. ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีบัณฑิต หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. มีความรู้และประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องในระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17065 หรือ ISO/IEC 17021 หรือระบบมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี
4. หากมีความรู้ในกระบวนการรับรองผลิตภัณฑ์หรือบริการ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
5. หากมีประสบการณ์การเป็นผู้ตรวจประเมินหรือหัวหน้าผู้ตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองมาตรฐานจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
6. มีความสามารถในการประสานงาน/สื่อสารเป็นอย่างดี
7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และชุดโปรแกรมสำนักงาน (Word, Excel, PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี
8. หากมีความรู้ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี มีผลคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 450 คะแนนหรือเทียบเท่า จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
9. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

2. พนักงาน ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
จำนวน 1 อัตรา ประจำกองประชาสัมพันธ์ (กปส.)
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ
1. ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหารมาแล้วหรือได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสาร การศึกษา หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมีประสบการณ์ทำงานในด้านการประชาสัมพันธ์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี สำหรับปริญญาตรี (นับประสบการณ์หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี) และ 5 ปี สำหรับปริญญาโท (นับประสบการณ์หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท)
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์
4. มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และชุดโปรแกรมสำนักงาน (Word, Excel, PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี
6. หากมีความรู้ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี มีผลคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 650 คะแนนหรือเทียบเท่า จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
7. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

3. พนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวน 2 อัตรา ประจำกองพัฒนาระบบดิจิทัล (กพท.)
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ
1. ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหารมาแล้วหรือได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วย PHP, Java, Java Script, HTML, CSS, Microsoft SQL Server, Database Management เขียนโปรแกรมบนฐานข้อมูล และ ระบบ Work Flow เป็นอย่างดี
4. หากมีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
5. หากมีความรู้ด้านการพัฒนาระบบสนับสนุนงานภายในองค์กร ระบบบริการลูกค้า และระบบ ERP (SAP) จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
6. หากมีความรู้และประสบการณ์ด้าน Mobile Application (Mobile Development Technology, Database Management System) จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
7. หากมีประสบการณ์ในการดำเนินการจัดทำระบบ ISO/IEC 27001:2013 จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
8. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และชุดโปรแกรมสำนักงาน (Word, Excel, PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี
9. หากมีความรู้ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี มีผลคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 450 คะแนนหรือเทียบเท่า จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
10.สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

การรับสมัคร
ท่านสามารถดูรายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร หรือ Download ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.tistr.or.th หัวข้อ ประกาศรับสมัครงาน หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 0 2577 9388 หรือ 0 2577 9389 ท่านใดสนใจสมัครงานกับ วว. สามารถสมัครผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้
1. ติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่กองบริหารบุคคล ห้อง 5417 ชั้น 4
อาคาร Admin เลขที่ 35 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
2. สมัครผ่าน Google Form โดยการสแกน QR Code ด้านล่าง หรือ https://forms.gle/eW3GxJ6fbStxvvu87
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s