ข้อดีของการติดตั้งระบบกรองน้ำบาดาล ที่จำเป็นต้องรู้ก่อนการติดตั้ง !

ข้อดีของการติดตั้งระบบกรองน้ำบาดาล ที่จำเป็นต้องรู้ก่อนการติดตั้ง !

ระบบกรองน้ำบาดาล
ระบบกรองน้ำบาดาล ถูกติดตั้งขึ้นเพื่อกำจัดสิ่งสกปรกที่ปนเปื้อนมากับน้ำ สารเคมี แร่ธาตุและเชื้อโรคต่างๆ ช่วยปรับสภาพน้ำบาดาลให้สะอาดถูกหลักอนามัย สามารถนำไปใช้อุปโภคบริโภคได้โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย

ข้อดีของการติดตั้งระบบกรองน้ำบาดาล
1.กำจัดวัตถุเจือปน น้ำบาดาลนั้นจะแทรกอยู่ในชั้นดินชั้นหิน
2.กำจัดสารปนเปื้อน เช่น สารเคมี แร่ธาตุที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย
3.ปรับสภาพน้ำ เนื่องจากน้ำยังไม่สามารถนำมาใช้ได้เลย
4.การนำมาบาดาลมาใช้เลยโดยที่ยังไม่ผ่านการกรองน้ำนั้นอาจเต็มไปด้วยการปนเปื้อนเป็นน้ำที่ยังไม่ได้คุณภาพ ไม่ได้มาตรฐาน

รูปแบบที่1: ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์หอยโข่ง [Solar Water Pumping System (Centrifugal Pump)]
ข้อดี
– มีราคาถูก และหาซื้อง่าย
– สามารถสูบน้ำได้ปริมาณน้ำมากประมาณ 1500-3000 ลิตร / ชั่วโมง
– ดูแลรักษาได้ง่าย อะไหล่หาซื้อง่าย

ข้อเสีย
– ดูดบ่อลึกได้ไม่เกิน 8 เมตร ยกเว้นเครื่องปั้มน้ำหอยโข่งชนิดเจ็ตคู่ที่สามารถสูบได้ลึกกว่า และกินพลังงานค่อนข้างสูง หากนำระบบโซล่าเซลล์มาใช้งานร่วมกันอาจจะต้องใช้แผงโซล่าเซลล์หลายแผงเพื่อให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอ

รูปแบบที่ 2: ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์แบบซับเมอร์ส ปั๊มน้ำบาดาล [Solar Water Pumping System (Submersible Pump)]
ข้อดี
– ดูดได้ลึกมากๆ มีหลายขนาดให้เลือก
– ได้ปริมาณน้ำเยอะ
– ใช้สูบน้ำขึ้นที่สูง สูบน้ำขึ้นแท้งค์น้ำสูงๆ ได้
ข้อเสีย
– มีราคาแพง ยิ่งระบบ AC แพงกว่า DC มาก หากการใช้งานที่ใช้น้ำน้อยทุนไม่เยอะอาจไม่คุ้ม
-หากมอเตอร์เสียหายจะไม่สามารถซ่อมแซมได้ และใช้กำลังไฟเยอะจึงอาจจะต้องใช้แผงโซล่าเซลล์เพิ่มมากขึ้น

รูปแบบที่ 3: ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์แบบไดโว DC [Solar Water Pumping System (Divo Pump)]
ข้อดี
– ราคาถูก
– ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก
– สูบน้ำได้ปริมาณเยอะ ขนาดเล็กสามารถพกพาได้ง่าย

ข้อเสีย
– สามารถสูบน้ำได้ในความลึกที่ไม่มากนัก (ไม่เกิน 10 เมตร)

รูปแบบที่ 4: ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ปั๊มชัก พร้อมมอเตอร์ DC
ข้อดี
– ดูดได้ลึกประมาณ 10 เมตร ส่งได้สูงกว่า 10 เมตร
– ตัวปั้มหาซื้อง่าย ราคาถูก หาซื้ออะไหล่ได้ง่าย ตัวมอเตอร์ DC ราคาจะค่อนข้างสูง
– ใช้รอบต่ำ 400 rpm สูบน้ำได้ปริมาณคุ้มกับพลังงานที่เสียไป

ข้อเสีย
– มักมีปัญหาเรื่องความร้อนในเครื่องที่มีขนาดเล็ก ชิ้นส่วนสึกหรอง่าย มีน้ำหนักเยอะเคลื่อนย้ายยาก ต้องซ่อมบำรุงบ่อยๆ

                        ติดต่อช่างเจาะบาดาล     

Advantages of installing a groundwater filtration system That you need to know before installing !

Groundwater Filtration System

Groundwater Filtration System It is installed to remove dirt contaminated with water, chemicals, minerals and germs. Help adjust the condition of groundwater to be clean and hygienic. Can be used for consumption without causing harm to the body

Advantages of installing a groundwater filtration system

1. Eliminate additives. Groundwater is inserted in the rocky soil layer.

2. Eliminate contaminants such as chemicals, minerals that may cause harm to the body. 

3. Adjust water conditions. Because the water is still not usable at all

4. The use of groundwater without being filtered water may be full of contaminated water that is not of good quality. Not standard

Model 1: Solar Centrifugal Pump [Solar Water Pumping System (Centrifugal Pump)] 

strength

– It’s cheap and easy to buy.

– Able to pump large volumes of water, about 1500-3000 liters / hour

– Easy to maintain Easy to find spare parts

weakness

– Suction wells up to 8 meters deep, except for the twin jet centrifugal pumps that can pump deeper. and consumes quite high energy If a solar cell system is used together, several solar panels may be required to generate enough electricity.

Model 2: Solar cell submersible water pump, underground water pump [Solar Water Pumping System (Submersible Pump)] 

strength

– Absorbs very deeply There are many sizes to choose from.

– Get a lot of water

– Used to pump water up high Can pump water up to high water tanks

weakness

– Expensive, the AC system is much more expensive than DC. If the applications that use less water, not a lot of capital, may not be worth it. 

-If the motor is damaged, it cannot be repaired. And use a lot of power, so may need more solar panels

Model 3: Divo DC Solar Pump [Solar Water Pumping System (Divo Pump)] 

strength

– cheap price

– Easy to use, hassle-free

– Can pump a large amount of water Small size, easy to carry

weakness

– Able to pump water at a small depth (up to 10 meters)

Style 4: Solar powered water pump with DC motor

strength

– Suction depth of about 10 meters, transmission height above 10 meters.

– The pump is easy to buy, cheap, easy to find spare parts, the price of the DC motor is quite high.

– Use at low 400 rpm, pumping the amount of water worth the wasted energy.

Weakness

– There are often problems with heat in small machines. Easy to wear parts Heavy weight, difficult to move need frequent maintenance

                        ติดต่อช่างเจาะบาดาล     

安装地下水过滤系统的优点 安装前您需要了解的内容!

地下水过滤系统

地下水过滤系统 安装它以去除被水、化学品、矿物质和细菌污染的污垢。帮助调节地下水状况,使其清洁卫生。可食用,不会对身体造成伤害

安装地下水过滤系统的优点

1. 消除添加剂。地下水注入岩石土壤层。

2. 清除可能对身体造成伤害的化学物质、矿物质等污染物。

3. 调整水质条件。因为水还是完全不能用

4. 使用未经过滤的地下水可能充满了水质不佳的污染水。不标准

型号一:太阳能离心泵【太阳能抽水系统(离心泵)】

力量

– 它便宜且易于购买。

– 能够泵送大量水,约 1500-3000 升/小时

– 易于维护 易于找到备件

弱点

– 抽水井深达 8 米,但双喷射离心泵可以抽得更深。并且消耗相当高的能量 如果一起使用太阳能电池系统,可能需要多个太阳能电池板才能产生足够的电力。

型号二:太阳能电池潜水泵、地下水泵【太阳能抽水系统(潜水泵)】

力量

– 吸收非常深有多种尺寸可供选择。

– 多喝水

– 用于抽水到高位 可以抽水到高位水箱

弱点

– 昂贵,交流系统比直流系统贵得多。如果使用较少的水,而不是大量资金的应用程序可能不值得。

– 如果电机损坏,则无法修复。并且使用大量电力,因此可能需要更多的太阳能电池板。

型号3:Divo DC太阳能泵【太阳能水泵系统(Divo Pump)】

力量

– 便宜的价格

– 易于使用,无忧

– 可抽水量大 体积小,携带方便

弱点

– 能够在小深度(最深 10 米)抽水

款式四:直流电机太阳能水泵

力量

– 吸入深度约10米,传输高度10米以上。

– 泵容易买到,便宜,备件容易找到,直流电机的价格相当高。

– 以 400 rpm 的低转速使用,泵送的水量值得浪费的能源。

弱点

– 小型机器中经常存在热量问题。易磨损部件重量大,移动困难需要经常维护

                        ติดต่อช่างเจาะบาดาล     

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s