การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 102 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 102 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เรือง การรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงนตามสัญญาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้าและบุคคลภายนอก เพื่อ เข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในตำแหน่งลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 2 ปี

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)
ประเภท ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่มผู้ปฏิปัติงานตามสัญญาจ้างบริการงานด้านระบบ
ไฟฟ้า จำนวน 81 อัตรา
คุณวุฒิแถะคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง
– เพศชาย มีร่างกายแข็งแรง
* หมายเหตุ:พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 หมวด 3 การใช้แรงงานหญิง มาตรา 38 (วรรค 2) ห้ามมิ ให้นายจ้างให้ลูกจ้าง ซึ่งเป็นหญิงทำงานที่ต้องทำบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้นดินตั้งแต่สิบเมตรขึ้นไป
– ผู้สมัครสถานะปัจจุบันต้องเป็น ลูกจ้างสัญญาจ้าง 1 ปี และผู้ปฏิปัติงานตามสัญญาจ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ที่ปฏิบัติงานปัจจุบันในเขตพื้นที่ปฏิบัติงานภายใน กฟข. นั้นๆ ซึ่งมีอายุงานไม่น้อยกว่า1 ปี นับถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยจะต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร

– ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร น้ำหนักไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม แต่ต้องไม่เกินส่วนสูงลบด้วย 100 ตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
– สภาพร่างกายปกติ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ ขาทั้งสองข้างอยู่ในสภาพปกติ ต้องไม่มีรอยสักลวดลายหรือสักยันต์ปรากฏให้ห็น ไม่มีแผลเป็นน่รังเกียจ นิ้วไม่ขาดด้วน ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคซึงสั่งคมรังเกียจ หรือติดยาเสพติดให้โทษร้ายแรง หรือโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิปัติงานบนเสาไฟฟ้ หากพบว่าเป็นโรคตังกล่าว ซึ่ง
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน PEA ขอสงวนสิทธิ์เพิกถอนออกจากการสมัคร หรือการจ้างเป็นลูกจ้างPEA(เฉพาะผู้ทีผ่านการสอบข้อเขียนเท่านั้น โดยนำใบรับรองแพทย์ มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์)
– สายตาปกติ ไม่บอดสี โดยให้นำใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐบาลหรือเอกชนมาแสดงวันสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนเท่านั้น)
– ไม่กลัวความสูง สามารถปั่นเสาทำงานบนที่สูง 8 – 12 เมตรได้
– สามารถปฏิบัติงานแบบเข้ากะ และปฏิปัติงานต่างจังหวัดได้อนึ่ง หากในวันสอบสัมภาษณ์ ไม่มีเอกสารใบรับรองแพทย์ตามระบุมาแสดง ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมปัติในการเข้ารับการสัมภาษณ์

2.ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง (สำนักงาน)
ประเภท ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่มผู้ปฏิปัติงานตามสัญญาจ้างบริการงานด้นระบบ
ไฟฟ้า จำนวน 18 อัตรา
คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ประกาศนียปัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้ากำลัง
– ประกาศนียปัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
– ผู้สมัครสถานะปัจจุบันต้องเป็น ลูกจ้างสัญญาจ้าง 1 ปี และผู้ปฏิปัติงานตามสัญญาจ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ที่ปฏิบัติงานปัจจุบันในเขตพื้นที่ปฏิบัติงานภายใน กฟข. นั้นๆ ซึ่งมีอายุงานไม่น้อยกว่า1 ปี นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยจะต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร
– สภาพร่างกายปกติ ไม่มีส่วนใดส่วนหน็งพิการ ขาทั้งสองข้างอยู่ในสภาพปกติ ต้องไม่มีรอยสักลวคลาย หรือสักยันต์ปรากฏให้เห็น ไม่มีแผลเปินที่น่ารังเก็ยจ นิ้วไม่ขาดด้วน ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคซึงสังคมรังเกียจ หรือติดยาเสพติดให้โทษร้ายแรง หรือโรคฮันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานขนเสาไฟฟ้า หากพบว่าเป็นโรคตั้งกล่าว ซึ่ง
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิปัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอสงวนสิทธิ์พิกถอนออกจากการสมัคร หรือการจ้างเป็นลูกจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบข้อเยนเท่านั้น โดยนำใบรับรองแพทย์ มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์)
หากในวันสอบสัภาษณ์ ไม่มีเอกสารใบรับรองแพทย์ตามระบุมาแสดง ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเข้ารับการสัมภาษณ์

3.ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง (สำนักงาน)
ประเภท บุคคลภายนอก จำนวน 3 อัตรา
คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ประกาศนียปัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้ากำลัง
– ประกาศนียปัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
– ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และมีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยืนใบสมัคร
– สภาพร่างกายปกติ ไม่มีส่วนใดส่วนหน็งพิการ ขาทั้งสองข้างอยู่ในสภาพปกติ ต้องไม่มีรอยสักลวดลาย หรือสักยันต์ปรากฏให้เห็น ไม่มีแผลเปินที่น่ารังเก็ยจ นิ้วไม่ขาดด้วน ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคซึงสังคมรังเกียจ หรือติดยาเสพติดให้โทษร้ายแรง หรือโรคฮันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้า หากพบว่าเป็นโรคตั้งกล่าว ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิปัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอสงวนสิทธิ์เกถอนออกจากการสมัค หรือการจ้างเป็นลูกจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบข้อเยนเท่านั้น โดยนำใบรับรองแพทย์ มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์)
อนึ่ง หากในวันสอบสัมภาษณ์ ไม่มีเอกสารใบรับรองแพทย์ตามระบุมาแสดง ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเข้ารับการสัมภาษณ์

การรับสมัคร
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง)จังหวัดชลบุรี เลขที่ 47/1 หมู่ 3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี ห้อง Creative Space สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง)จังหวัดชลบุรีตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. โดยเปิดรับสมัครวันที่เปิดรับสมัครวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565
โทรสอบถาม 0-3845-5291, 0-3845-5086 ต่อ 10970-71

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร
ไฟล์แนบท้ายประกาศรับสมัครสรรหา ลจ.ปี2565

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s