สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 60 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 17 มิถุนายน 2565

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 60 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 17 มิถุนายน 2565

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเศรษฐกร
จำนวน 17 อัตรา
เงินเดือน 17,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2) มีความรู้ความสามารถในการเขียน อ่าน และพูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
3) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

2. ตำแหน่งเศรษฐกร
จำนวน 26 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2) มีความรู้ความสามารถในการเขียน อ่าน และพูดภาษาอังกฤษได้
3) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

3. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 17,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
2) มีความรู้ความสามารถในการเขียน อ่าน และพูดภาษาอังกฤษได้ดีพอสมควร
3) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อปฏิบัติงาน (โปรแกรม Microsoft Office)
4) รักงานด้านบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี

4. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
2) มีความรู้ความสามารถในการเขียน อ่าน และพูดภาษาอังกฤษ
3) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อปฏิบัติงาน (โปรแกรม Microsoft Office)
4) รักงานด้านบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี

5. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
2) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อปฏิบัติงาน (โปรแกรม Microsoft Office)
3) รักงานด้านบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี

6. ตำแหน่งนิติกร
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา นิติศาสตร์
2) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

7. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
จำนวน 6 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

8. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,785 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1) เพศชาย
2) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาก่อสร้าง หรือสาขาช่างยนต์
3) มีความรู้ความสามารถทางด้านช่างซ่อมบํารุง
4) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดีพอสมควร
5) มีใจรักในการทํางาน อดทน และมีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน
6) มีไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
7) หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 9,400 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา
2) มีความรู้ด้านงานธุรการ งานสารบรรณ
3) สามารถพิมพ์งานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4) มีความรู้ความสามารถด้านงานบริการ เพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติงาน เช่น ส่งเอกสาร ภายในสํานักงาน บริการจัดเลี้ยง และจัดสถานที่ เป็นต้น
5) รักงานด้านบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี

10. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 9,400 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2) ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีทักษะในการขับรถยนต์ได้หลายประเภท
3) มีความชํานาญเส้นทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
4) รักงานด้านบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ที่เว็บไซต์ของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (ww.fpo.go.th) คลิกที่หัวข้อ “สมัครงาน” หรือ https://fpo.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาโท) และตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาตรี)
ไฟล์ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (ปริญญาโท) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (ปริญญาตรี) และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรี)
ไฟล์ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนิติกร (ปริญญาตรี)
ไฟล์ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี)
ไฟล์ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ปวส.) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ม.6/ปวช.)

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s