กรมจเรทหารบก เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา รับสมัครทาง E-mail ตั้งแต่วันที่ 13 – 20 มิถุนายน 2565

กรมจเรทหารบก เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา รับสมัครทาง E-mail ตั้งแต่วันที่ 13 – 20 มิถุนายน 2565

ประกาศกรมจเรทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1 พนักงานธุรการ
จำนวน 2 อัตรา (ชาย/หญิง)
เงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ เทียบเท่า ผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าหรือนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องขอรับ สิทธิบรรจุ ตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้

2 พนักงานบริการ
จำนวน 2 อัตรา (ชาย)
เงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ เทียบเท่า ผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าหรือนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องขอรับ สิทธิบรรจุ ตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้

คุณสมบัติทั่วไป
1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย โดยการเกิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
2 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปี
3 ประเภทชาย งดรับสมัครบุคคลพลเรือนที่เกิด พ.ศ. 2545 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจ เลือกทหารกองประจำการในปี พ.ศ. 2566 ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
4 ประเภทหญิง ต้องไม่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์ และมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดี มีความสูง ไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร และมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกินมาตรฐาน
5 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
6 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น
7 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง
8 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือ จิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
9 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
10 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็นผู้เคยกระทำ การทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
11 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
12 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรืออยู่ ระหว่างดำเนินคดี และไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติด หรือมีประวัติคดีอาญาข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด
13 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ
14 ผู้ที่มีประวัติคดีอาญา และไม่กรอกในใบสมัครเข้ารับราชการและไม่แจ้งข้อเท็จจริง ตามความเป็นจริง เมื่อตรวจสอบพบในภายในหลังจะถือว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทัพบกในภายหลัง
15 ไม่เป็นผู้ที่มีทัศนคติที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในการสื่อสารทางสื่อ สังคมออนไลน์ อาทิเช่น Facebook, Twitter, Line, Instagram และอื่น ๆ หากตรวจพบในภายหลัง จะพิจารณาไม่จ้างหรือระงับการจ้างในภายหลังได้

การรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 จนถึงวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 ให้ผู้สมัครดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร จากเว็บไซต์กรมจเรทหารบก พร้อมกรอกรายละเอียด ในแบบฟอร์มใบสมัคร และส่งแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมสำเนาเอกสารการรับสมัครตามข้อ 4 ส่งทางไปรษณีย์ ถึง กองธุรการ กรมจเรทหารบก กองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์) แขวงวัดโสมนัส ถนนราชดำเนินนอก เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 ภายในวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 หรือส่งเอกสาร ดังกล่าวข้างต้น ทาง E-mail : Inspectorgendep@gmail.com ภายในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 กรณีที่ไม่ส่งเอกสารตามกำหนด จะหมดสิทธิ์ในการสมัครเข้าสอบคัดเลือก

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s