องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 13 อัตรา รับสมัครทาง e-mail ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 มิถุนายน 2565

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 13 อัตรา รับสมัครทาง e-mail ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 มิถุนายน 2565

ประกาศองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ระดับประจำแผนก จำนวน 3 อัตรา
1. ประจำแผนกพัฒนากำลังพล กองพัฒนาและสวัสดิการกำลังพล ฝ่ายกำลังพล
จำนวน 1 อัตรา
– วุฒิปริญญาตรีทางศิลปศาสตร์ (บรรณารักษ์)

2. ประจำแผนกสถิติและประเมินผล กองนโยบายและแผน ฝ่ายนโยบายและแผน
จำนวน 1 อัตรา
– วุฒิปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ หรือสถิติศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์

3. ประจำแผนกคลังและพัสดุ กองฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือ ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์
จำนวน 1 อัตรา
– วุฒิปริญญาตรีทางการบัญชี หรือบริหารธุรกิจ (การเงิน การธนาคาร การบัญชี) ทั้งนี้ ไม่จำกัดเพศ

ระดับเสมียน จำนวน 10 อัตรา
1. เสมียนฝ่ายกำลังพล
จำนวน 1 อัตรา

2. เสมียนแผนกปกครอง กองพัฒนาและสวัสดิการกำลังพล ฝ่ายกำลังพล
จำนวน 1 อัตรา

3. เสมียนกองนโยบายและแผน ฝ่ายนโยบายและแผน
จำนวน 1 อัตรา

4. เสมียนกองบัญชี ฝ่ายปลัดบัญชี
จำนวน 1 อัตรา

5. เสมียนแผนกประนอมหนี้ กองบัญชี ฝ่ายปลัดบัญชี
จำนวน 1 อัตรา

6. ลูกจ้างชั่วคราวระดับเสมียน ปฏิบัติงานที่ แผนกงานทะเบียน 1 กองการฌาปนกิจ สงเคราะห์ ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์
จำนวน 1 อัตรา

7. ลูกจ้างชั่วคราวระดับเสมียน ปฏิบัติงานที่ เสมียนแผนกงานทะเบียน 2 กองการ ฌาปนกิจสงเคราะห์ ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์
จำนวน 1 อัตรา

8. ลูกจ้างชั่วคราวระดับเสมียน ปฏิบัติงานที่ เสมียนแผนกการเงิน กองการฌาปนกิจ สงเคราะห์ ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์
จำนวน 1 อัตรา

9. ลูกจ้างชั่วคราวระดับเสมียน ปฏิบัติงานที่ เสมียนแผนกบัญชี กองการฌาปนกิจ สงเคราะห์ ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์
จำนวน 1 อัตรา
วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง สายวิชาบริหารธุรกิจ
– ไม่จำกัดเพศ

10. ช่างไฟฟ้า แผนกซ่อมบำรุง กองบริการ ฝ่ายส่งกำลังบำรุง
จำนวน 1 อัตรา
– วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สายวิชา ช่างไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อสร้าง และสามารถใช้ Microsoft Office ได้
– เพศชาย

อัตราค่าจ้าง
1. วุฒิปริญญาตรี ได้รับอัตราค่าจ้างเดือนละ 16,240 บาท
2. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (หลักสูตรต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ) ได้รับอัตรา ค่าจ้างเดือนละ 12,810 บาท
3. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (หลักสูตรต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย) ได้รับอัตรา ค่าจ้างเดือนละ 12,090 บาท
4. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ได้รับอัตราค่าจ้างเดือนละ 10,540 บาท
5. วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับอัตราค่าจ้างเดือนละ 9,750 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 260 บาท
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร องค์การฯ จะไม่ปรับอัตราค่าจ้างตามวุฒิให้

มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยพนักงาน องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ.2536 ดังต่อไปนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
4. ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ จิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือมีโรคอันพึงรังเกียจ
5. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
6. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
7. ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกสั่งให้ออกงานโดยมีความผิดหรือบกพร่อง
8. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักงาน
9. ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำ โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่มีบทกำหนดโทษชั้นลหุโทษ
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565) สำหรับผู้สมัครสอบที่เป็นเพศชาย ต้องพ้นพันธะทางราชการทหารแล้ว

การรับสมัคร
ผู้สนใจสมัครสอบ สามารถดำเนินการได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ http://www.thaiveterans.mod.go.th/ข่าวรับสมัครงาน/ และส่งใบสมัครสอบพร้อมแนบไฟล์เอกสารการสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ไปที่ wvo13162@gmail.com และทางไปรษณีย์มาที่ กองจัดการกำลังพล ฝ่ายกำลังพล องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (สมัครสอบ) เลขที่ 420/3 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
2. สมัครได้ที่ แผนกจัดการกำลังพล 1 กองจัดการกำลังพล ฝ่ายกำลังพล องค์การสงเคราะห์ ทหารผ่านศึก ตรงข้ามโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทร 0 2354 4476 โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s