กรมแพทย์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 4 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 6 -10 มิถุนายน 2565

กรมแพทย์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 4 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 6 -10 มิถุนายน 2565

ประกาศกรมแพทย์ทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารสัญญาบัตร ตำแหน่งนายทหารทะเบียนการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งนายทหารทะเบียนการแพทย์
จำนวน 4 อัตรา
คุณวุฒิการศึกษาที่รับสมัคร
– ปริญญาตรี คุณวุฒิ วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วทบ.) หรือ สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต (สบ.) ในสาขาวิชา เวชระเบียน, เวชสถิติ, การจัดการเวชระเบียนและเวชสถิติโรงพยาบาล จากสถานศึกษาที่ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง (ไม่รับผู้ที่มีคุณวุฒิอื่นที่มิใช่ สาขาเวชระเบียน, เวชสถิติ)

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีก่อน 31 พ.ค. 65 ในหลักสูตร ดังนี้
– วิทยาศาสตรบัณฑิต (วทบ.) สาขา เวชระเบียน, เวชสถิติ, การจัดการ เวชระเบียนและเวชสถิติโรงพยาบาล
– สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สบ.) สาขาเวชระเบียน, เวชสถิติ, การจัดการ เวชระเบียนและเวชสถิติโรงพยาบาล
2 ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ กห. ว่าด้วย การบรรจุ การโอน และการ บรรจุกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2529 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
3 ต้องเป็นผู้มีวิทยฐานะ และลักษณะถูกต้องตามข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการแต่งตั้งยศ ทหาร พ.ศ. 2507 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
4 มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
5 มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุด
6 เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
7 เป็นผู้นับถือศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
8 มีทัศนคติที่ดีต่อกองทัพบก
9 ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร ตาม พรบ. รับราชการทหาร พ.ศ.2497 รวมถึงต้องไม่ตาบอดสี, ไม่เป็นผู้ติดเชื้อ HIV และไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษ
10 ไม่อยู่ในสมณเพศ
11 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
12 ไม่เป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
13 ไม่อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือไม่เคยต้องดำเนินการถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
14 ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดออก/ไล่ออกจากราชการ รวมถึงไม่เคยเป็นผู้ทุจริตในการสอบ เข้ารับราชการมาก่อน
15 อายุไม่เกิน 35 ปี นับตาม พรบ. รับราชการทหาร (พ.ศ.ปัจจุบัน ลบด้วย พ.ศ.เกิด)
16 ผู้สมัครเพศชาย ต้องมีความสูงตั้งแต่ 160 เซนติเมตรขึ้นไป น้ำหนักไม่น้อยกว่า 48 กิโลกรัม ต้องพ้นภาระการเข้าเป็นทหารกองประจำการแล้ว (ปลดเป็นกองหนุนแล้วหรือผ่านการตรวจ เลือกทหารกองเกินเข้าเป็นกองประจำการแล้ว) ทั้งนี้ไม่รับสมัครผู้ที่จะต้องเข้าเป็นทหารกองประจำการในปี
พ.ศ.2565
17 ผู้สมัครเพศหญิง ต้องมีความสูงตั้งแต่ 150 เซนติเมตรขึ้นไป น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
15 ค่าดัชนีมวลกาย (BMI ) ไม่เกิน 35
19 ต้องไม่มีรอยสักนอกร่มผ้าที่สามารถสังเกตเห็นได้เมื่อแต่งกายชุดเครื่องแบบทหาร (แขนสั้น) รวมถึงต้องไม่มีรอยสักที่มีลักษณะหยาบคาย หรือไม่เหมาะสม

การรับสมัคร
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 6-10 มิถุนายน 2565 ในเวลาราชการ (เวลา 0830 – 1530 นาฬิกา) ชั้นล่าง แฟลต 10 กรมแพทย์ทหารบก ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 0 2354 4425 โทร.ทบ. 94413

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s