กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน 2565

กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน 2565

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 29

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
1. ผู้สมัครสอบ มีอายุไม่เกิน 25 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป็น วันปิดรับสมัครสอบ
2. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ และมีผลการเรียน เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ไม่ต่ำกว่า 2.50

วิธีการสอบคัดเลือก
ก. สอบข้อเขียน มีดังนี้
1. คณิตศาสตร์และสถิติ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ขอบเขตเนื้อหาที่ใช้สอบ
คณิตศาสตร์ ตรีโกณมิติ ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม เวกเตอร์ พีชคณิต และเรขาคณิต
สถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเบื้องต้น ความน่าจะเป็น อนุกรม เชิงเส้นอย่างง่าย การทดสอบสมมุติฐานทางสถิติเบื้องต้น
2. ฟิสิกส์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ขอบเขตเนื้อหาที่ใช้สอบ
ภาคกลศาสตร์ แก๊ส คลื่น แสง เสียง ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแส และแม่เหล็กไฟฟ้า
3. ภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ขอบเขตเนื้อหาที่ใช้สอบ การอ่านจับใจความ บทสนทนา และไวยากรณ์

ข. สัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม100 คะแนน) โดยพิจารณาตามความเหมาะสมจากความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ บุคลิก วาจา เซาวน์ ปัญญา ปฏิภาณไหวพริบ และความรู้รอบตัว

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ตามขั้นตอน ดังนี้ สมัครสอบทางเว็บไซต์ https://tmd.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s