หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 71 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ – 24 เมษายน 2565

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 71 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ – 24 เมษายน 2565

ประกาศหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจําปีงบประมาณ 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. กลุ่มตําแหน่งงานด้านธุรการ จํานวน18 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
– เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (ผู้ ที่ ผ่านการเป็นทหารกองประจําการ โดยอยู่ใน
กองประจําการจนครบกําหนดปลดเป็นทหารกองหนุน (ทหารกองประจําการที่ จะครบกําหนดปลด จาก
กองประจําการใน 1 พฤษภาคม 2565 สามารถสมัครสอบคัดเลือกได้) หรือผู้ที่สําเร็จการฝึกวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่ 3
ขึ้นไป และได้ขึ้นทะเบียนกองประจําการแล้ว (มีเอกสารหนังสือแสดงวิทยฐานะ หรือ สด.๘)) หรือเป็นบุคคลพลเรือน
– สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ (ไม่รับสมัครผู้ที่อยู่ระหว่างรอผลการศึกษา) หากตรวจพบในภายหลังว่าสําเร็จ
การศึกษาหลังวันสมัคร หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจะถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการสมัคร
และจะไม่พิจารณาคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการตามระเบียบนี้
– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2547– 31 ธันวาคม 2537)
– มีสมรรถภาพร่างกายแข็งแรง มีจิตใจกล้าหาญ มีความทรหดอดทนสามารถปฏิบัติงาน
ที่ยากลําบากตรากตรํา และเสี่ยงภัยได้
– มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2563 และมีความสามารถ
ทางด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

2. กลุ่มตําแหน่งนายสิบปฏิบัติการ จํานวน 39 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
– เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (ผู้ ที่ ผ่านการเป็นทหารกองประจําการ โดยอยู่ใน
กองประจําการจนครบกําหนดปลดเป็นทหารกองหนุน (ทหารกองประจําการที่ จะครบกําหนดปลด จาก
กองประจําการใน 1 พฤษภาคม 2565 สามารถสมัครสอบคัดเลือกได้) หรือผู้ที่สําเร็จการฝึกวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่ 3
ขึ้นไป และได้ขึ้นทะเบียนกองประจําการแล้ว (มีเอกสารหนังสือแสดงวิทยฐานะ หรือ สด.8)) หรือเป็นบุคคลพลเรือน
– สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ (ไม่รับสมัครผู้ที่อยู่ระหว่างรอผลการศึกษา) หากตรวจพบในภายหลังว่าสําเร็จ
การศึกษาหลังวันสมัคร หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจะถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการสมัคร
และจะไม่พิจารณาคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการตามประกาศนี้
– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2547– 31 ธันวาคม 2537
– มีความรู้วิชาทหารเบื้องต้น มีสมรรถภาพร่างกายแข็งแรง มีจิตใจกล้าหาญ มีความทรหด
อดทนสามารถปฏิบัติงานที่ยากลําบากตรากตรํา และเสี่ยงภัยได้

3. กลุ่มตําแหน่งพลขับรถ จํานวน 14 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
-อเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (ผู้ ที่ ผ่านการเป็นทหารกองประจําการ โดยอยู่ใน
กองประจําการจนครบกําหนดปลดเป็นทหารกองหนุน (ทหารกองประจําการที่ จะครบกําหนดปลด จาก
กองประจําการใน 1 พฤษภาคม 2565 สามารถสมัครสอบคัดเลือกได้) หรือผู้ที่สําเร็จการฝึกวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่ 3
ขึ้นไป และได้ขึ้นทะเบียนกองประจําการแล้ว (มีเอกสารหนังสือแสดงวิทยฐานะ หรือ สด.8))
– สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ (ไม่รับสมัครผู้ที่อยู่ระหว่างรอผลการศึกษา) หากตรวจพบในภายหลังว่าสําเร็จ
การศึกษาหลังวันสมัคร หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจะถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการสมัคร
และจะไม่พิจารณาคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการตามประกาศนี้
– อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2543– 31 ธันวาคม 2537)
– มีความสามารถในการขับรถยนต์ได้ดี และจะต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล
หรือรถยนต์สาธารณะ จากรมการขนส่งทางบก และมีความรู้เรื่องการปรนนิบัติบํารุงยานพาหนะเบื้องต้น

การรับสมัคร
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกแบบออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น (ตลอด 24 ชั่วโมง) ที่เว็บไซต์ https://swcom.rta.mi.th/recruit65 ตั้งแต่วันที่ 1 – 24 เมษายน 2565 สําหรับผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ในแต่ละกลุ่มตําแหน่ง สามารถสมัครได้มากกว่า 1 กลุ่มตําแหน่ง โดยเลือกลําดับความต้องการของแต่ละกลุ่ม ว่าเลือกกลุ่มตําแหน่งไหนเป็นลําดับที่ 1 ถึง 3 โดยไม่เสียค่าสมัครเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s