การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน จำนวน 15 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 07 เมษายน 2565

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน จำนวน 15 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 07 เมษายน 2565

ประกาศงานเดินรถแขวงลําปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทํางานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. พนักงานคุมประแจฯ จํานวน 10 อัตรา
2.พนักงานบริการ จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1 เพศชาย มีสัญชาติไทย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารโดยมีเอกสารสําคัญทางทหารแบบ สด.43หรือ สด.8 (ผ่านการเรียน ร.ด.จบปีที่ 3 แล้ว)
2 อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินสี่สิบห้าปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
3 คุณวุฒิการศึกษาภาคบังคับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
4 เป็นผู้เลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
5 ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคเรื้อน ไม่เป็นวัณโรคระยะแพร่กระจายเชื้อ โรคเท้าช้างในระยะปรากฏ อาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง
6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
7 ไม่เคยเป็นผู้รับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกหรืออาญาที่หนักกว่าจําคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดที่กําหนดโทษขั้นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทําโดย ประมาทหรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี
8 สามารถทํางานให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้เต็มเวลา
9 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
10 ไม่เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวย ผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
11 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ เพราะกระทําผิดวินัย
12 ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา รวมทั้งข้าราชการการเมือง ลูกจ้าง ของกระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองซึ่งมีฐานะเทียบเท่าพนักงานส่วนท้องถิ่น และสมาชิกสภา ท้องถิ่น หรือสภากรุงเทพมหานคร และผู้บริหารท้องถิ่น
13 ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
14 มีคุณลักษณะทางร่างกายที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน สายตาดีไม่บอดสี เห็นสมบูรณ์ หได้ยินชัดเจนเป็นปกติ

การรับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ ณ ที่ทําการงานเดินรถแขวงลําปาง ชั้น 2 อาคารสถานีรถไฟนครลําปาง ตําบลสบตุ๋ย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 07 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ โดยให้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลําปาง เรื่อง มาตรการ เฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s