รถเฮี๊ยบรับจ้าง สามารถทำงานได้ถึง 2 ประเภท

รถเฮี๊ยบรับจ้าง สามารถทำงานได้ถึง 2 ประเภท

1.บรรทุกขนย้าย ตั้งแต่ชิ้นงาน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร ไปจนถึงตู้คอนเทนเนอร์ และเครนราง
2.ยกของ ได้ตั้งแต่ยกของขึ้น ยกของลง และช่วยติดตั้งงาน

รถเฮี๊ยบคืออะไร?

รถเฮี๊ยบไม่ใช่สิ่งที่เห็นได้ยาก ไม่ใช่สิ่งที่รู้ว่ามีแต่มองไม่เห็น เจอง่ายกว่าผี และไม่ต้องมีสัมผัสที่ 6

หลายๆคนคงจะงง ว่าอะไรคือ รถเฮี๊ยบ ถ้าไม่ได้ทำงานที่ต้องใช้บริการรถขนส่งสิ่งของหนัก เป็นธรรมดาที่จะต้องไม่รู้จัก ว่าอะไรคือรถเฮี๊ยบ คุณสามารถเห็นได้ทั่วไปตามท้องถนนในเมืองไทย ซึ่งความจริงแล้วมันก็คือ “รถบรรทุก” ที่ “ติดเครน” หรือเรียกอีกชื่อง่ายๆก็คือ “รถบรรทุกติดเครน”

เครนสำหรับติดรถบรรทุกเจ้าแรกที่เข้ามาในเมืองไทย คือยี่ห้อ HIAB ที่อ่านในภาษาไทยว่า “เฮี๊ยบ” ค่ะ เหมือนหลายๆคำที่บ้านเรานำยี่ห้อสินค้าเจ้าแรกหรือสินค้าที่นิยมมาเรียกแทนสินค้าประเภทนั้น อาทิเช่น แฟ้บ มาม่า เป็นต้น และอีกหนึ่งเหตุผลเพราะ การเรียก รถเฮี๊ยบ สั้น กระชับ กว่า รถบรรทุกติดเครน
รถรับจ้าง ราคาคิดอย่างไรบ้าง
ในการประเมินราคาให้เช่ารถเฮี๊ยบ เราต้องสอบถามถึงรายละเอียดดังนี้

– สินค้าคืออะไร ขนาดเท่าไหร่
– สถานที่รับ-ส่ง สินค้าอยู่ที่ไหน

สินค้าคืออะไร
– ขนาดกว้าง ความยาว ความสูงของสินค้า และน้ำหนักเท่าไหร่
– ระยะห่างจุดจอดรถเฮี๊ยบ/รถเครน กับสินค้า
– ชนิดสินค้า ทำให้เราเตรียมความพร้อมได้ ว่าควรต้องใช้อุปกรณ์อะไรเพิ่มเติม เพื่อให้สินค้าของคุณปลอดภัย ไม่ได้รับความเสียหาย
การเลือกใช้เครนหรือเฮี๊ยบก็สำคัญ สมมติสินค้าของลูกค้าน้ำหนักเพียง 4 ตัน แต่สินค้าอยู่ห่างจากจุดจอดไป 7 เมตร งานชนิดนี้ รถเฮี๊ยบ 6 ล้อ 5 ตัน ก็ไม่เหมาะกับการทำงานให้ลูกค้าแล้วค่ะ สนใจดู Load Chart รถเฮี๊ยบ 5 ตัน 6 ตัน และ 10 ตัน

เราต้องใช้ข้อมูลข้างต้นในการประเมินว่ารถชนิดไหน ถึงเหมาะกับการทำงานของคุณ เช่ารถเฮี๊ยบในราคาไม่แพง
จุดรับสินค้าคือที่ไหน และจุดส่งสินค้าคือที่ไหน
-ในบางกรณี อาจมีจุดรับสินค้าหลายที่ หรือจุดส่งหลายที่ การแจ้งข้อมูลเหล่านี้ จะช่วยให้งานไม่ติดขัดได้ค่ะ

     ติดต่อสอบถาม

Hiccup Hire Can work up to 2 types

1. Transporting trucks From workpieces, materials, machines, to containers and rail cranes.

2. You can lift things from lifting things up, lifting things down, and helping to install the job.

What is a skip car?

The skipper is not something that is hard to see. It is not something that is known but cannot be seen. Easier to find than ghosts And there must be no 6th sense.

Many people would be confused about what is a hiab car if they don’t work that requires a heavy-duty truck service. It’s normal to not know. What’s a hip car? You can see them everywhere on the streets of Thailand. In fact, it is a “truck” that is “mounted by a crane”, or simply known as “Truck with Crane”

The first truck crane that arrived in Thailand was the HIAB brand, which is read in Thai as “heap”. Like many words in Thailand, the first brand or popular product is used to replace that type of product. Such as Fab, Mama, etc., and another reason is because the call for a hiab truck is shorter and more compact than a truck mounted crane.

What is the price of the hire car?

To estimate the price of renting a Hiab car We have to inquire about the following details:

– What is the product, and what is the size?

– Pick-up location where is the product

what is the product

– size, width, length, height of the product and how much weight

– Distance from the parking spot/crane to the product

– Product type allows us to prepare What additional equipment should be used? To keep your products safe not damaged

The choice of crane or skip is important. Assuming the customer’s product weighs only 4 tons, but the product is 7 meters away from the parking spot. In this type of work, a 6-wheeled, 5-ton haib truck is not suitable for working for the customer. If interested, see Load Chart. Tons and 10 tons

We need to use the above information to assess what kind of vehicle. To suit your work rent a Hiccup at an affordable price.

Where is the pickup point? And where is the delivery point?

– In some cases, there may be multiple pickup points. Or multiple delivery points Notification of this information It will help the work not get stuck.

     ติดต่อสอบถาม

Hiccup Hire 最多可以工作 2 种类型

1. 运输卡车从工件、材料、机器到集装箱和轨道起重机。

2. 您可以从提东西、提东西和帮助安装工作中提东西。

什么是跳车?

船长并不是很难看到的东西。它不是已知但无法看到的东西。比鬼更容易找到而且一定没有第六感。

如果他们不工作需要重型卡车服务,许多人会混淆什么是hiab汽车。不知道是正常的。什么是嘻哈车?在泰国街头随处可见。事实上,它是一种“由起重机安装”的“卡车”,或者简称为“卡车与起重机”。

到达泰国的第一台汽车起重机是HIAB品牌,泰语读作“堆”。与泰国的许多词一样,第一个品牌或流行产品用于替代该类型的产品。比如Fab、Mama等,还有一个 原因是因为 hiab卡车比车载起重机更短、更紧凑。

租车的价格是多少?

要估算租用 Hiab 汽车的价格我们必须查询以下详细信息:

– 产品是什么,尺寸是多少?

– 取货地点产品在哪里

什么是产品

– 产品的尺寸、宽度、长度、高度和重量

– 从停车位/起重机到产品的距离

– 产品类型允许我们准备应该使用哪些附加设备?确保您的产品安全不被损坏

起重机或跳过的选择很重要。假设客户的产品重量只有4吨,但产品距离停车位7米。在这种类型的工作中,6 轮 5 吨的卡车不适合为客户工作。如果有兴趣,请参阅负载图表。吨和10吨

我们需要使用以上信息来评估什么样的车辆。为了适合您的工作,请以实惠的价格租用 Hiccup。

取货点在哪里?交货点在哪里?

– 在某些情况下,可能有多个取件点。或多个交货点通知此信息这将有助于工作不被卡住

     ติดต่อสอบถาม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s