กรมการเงินทหารบก เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 20 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ – 22 มีนาคม 2565

กรมการเงินทหารบก เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 20 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ – 22 มีนาคม 2565

ประกาศกรมการเงินทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 นายทหารประทวนชาย จํานวน 12 อัตรา
2 นายทหารประทวนหญิง จํานวน 8 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
คุณสมบัติเฉพาะบุคคลชาย
1. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2535 – 2547) โดยไม่รับสมัครผู้ที่จะเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจําการและ/หรือผู้ที่ขอผ่อนผันเข้ารับ การตรวจเลือกเป็นทหารกองประจําการในปีที่สมัครสอบ
2. มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร โดยต้องมีความสูงอย่างต่ำ 160 ซม. รอบอก 76/79 ซม.
3. ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจําการแล้ว ผลการตรวจเลือกจะต้องระบุเป็นคนจําพวกที่ 1 เท่านั้น
4. งดรับบรรจุบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2545 ซึ่งจะต้อง เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจําการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
คุณสมบัติเฉพาะบุคคลหญิง
1. ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2535 -2547)
2 น้ําหนักไม่น้อยกว่า 40 กก. และมีความสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. โดยจะพิจารณา จากผลการวัดขนาดร่างกายในวันตรวจโรค

คุณสมบัติทั่วไปทั้ง บุคคลชาย/หญิง
1 เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทพาณิชยกรรม สาขาบัญชี หรือสาขาอื่น ๆ ได้องศึกษาวิชาบัญชีอย่างน้อย 9 หน่วยกิต) ที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง และวุฒิที่รับสมัคร ใช้วุฒิ ปวช. เท่านั้น
2 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน ตามข้อบังคับ กระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. 2507 และฉบับที่แก้ไขทุกฉบับ
3 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
4 มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
5 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
6 ต้องเป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุด
7 ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการบรรจุเข้าเป็นนายทหารประทวน
8 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคล สัมละลายตามคําพิพากษา
9 ไม่อยู่ในสมณเพศ
10 ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นความผิด ฐานประมาทหรียลหุโทษ
11 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
12 ไม่เป็นผู้เคยถูกปสตเพราะความผิดหรือถูกไล่ออกจากราชการ
13 ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในกองทัพบกมาก่อน
14 ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรือมีประวัติคดีอาญาข้อหา เกี่ยวกับยาเสพติด
15 เมื่อตรวจสอบพบในภายหลังว่าไม่แจ้งต่อหน่วยรับการบรรจุตามความเป็นจริง กรมการเงินทหารบก จะถือว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการ อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อกองทัพบกภายหลัง ดังนั้น กรมการเงินทหารบก จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุภายหลังได้

การรับสมัคร
ประกาศรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2565 (ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยตรวจสอบรายละเอียดคําแนะนํา การรับสมัครสอบได้ที่ https://findept.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s