สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 14 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 7-18 กุมภาพันธ์ 2565

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 14 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 7-18 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ได้รับปริญญาตรี ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ สาขาชีวเวชศาสตร์
2) มีความรู้ความสามารถด้านการทำ Paraffin block และตัดเนื้อด้วยเครื่อง Microtome ทำให้เป็นแผ่นสไลด์ Histology จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3) มีความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้าน Anatomy, Gross examination and description จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4) มีความรู้พื้นฐานด้านสารเคมี และในการเตรียมสารประกอบต่างๆ
5) มีความสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
6) มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office

2. นักวิทยาศาสตร์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์และสาขาอุปกรณ์ชีวการแพทย์
2) มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งาน

3. นักวิชาการสาธารณสุข
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
2) มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งาน

4. นักจัดการงานทั่วไป
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
2) มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งาน

5. นักวิชาการพัสดุ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
2) มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. เจ้าพนักงานพัสดุ
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 10,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
2) มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพณิชยการ และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2) มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8. เจ้าพนักงานเวชสถิติ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทางการพยาบาล เวชสถิติ
2) มีความซื่อสัตย์ กระตือรือร้น มุ่งมั่น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีใจรักบริการ
3) มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office) ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9. นายช่างไฟฟ้า
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเครื่องกลและสาขาวิชาช่างยนต์
2) มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

10. พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
2) เพศชาย
3) มีใจรักในงานบริการ

11. พนักงานบริการ
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 7,590 – 8,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือ
2) ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6) หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา
3) มีใจรักในงานบริการ

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เลขที่ 268/1 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 2202 6800 ต่อ 1518 ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร *** โปรดแสดงภาพถ่ายผลตรวจ ATK ที่เป็นลบภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนขอรับแบบฟอร์มใบสมัครกับเจ้าหน้าที่ ***
และสมัครทางไปรษณีย์ โปรดส่งใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สมัคร (ตามเอกสารแนบท้าย) ระบุตำแหน่งและกลุ่มงานที่ต้องการสมัครมุมบนขวามือในใบสมัครให้ชัดเจน โดยดูจาก เอกสารหมายเลข 1 พร้อมหลักฐานการสมัครมาทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปยังกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ภารกิจด้านอำนวยการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยวงเล็บมุมซองด้านขวา “สมัครงาน” และถือวันที่ที่ทำการ ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัคร เป็นวันที่สมัครตำแหน่งนั้น กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน จะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s