มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 44 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 44 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
จำนวน 10 อัตรา
เงินเดือน 21,390 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี ทางบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ วารสารศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 21,390 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ปริญญาตรีทางด้านบริหาร เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) มีผลการทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษา อายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันทดสอบจากสถาบัน ทดสอบที่มีการทดสอบจนถึงวันที่ขอเข้ารับการคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยจะต้องมีคะแนนขั้นต่ำ ดังนี้
– TOEFL (Paper Based) ไม่ต่ำกว่า 477 คะแนน
– TOEFL (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 53 คะแนน
– IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5
– TOEIC ไม่ต่ำกว่า 520 คะแนน
– K-STEP ไม่ต่ำกว่า 65

3. นักวิชาการศึกษา
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 21,390 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี ทางบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ วารสารศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. นักวิชาการพัสดุ
จำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน 21,390 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี ทางบริหาร การศึกษา พาณิชยศาสตร์ บัญชี การเงิน การตลาด ศิลปศาสตร์ เศรษศาสตร์ นิเทศศาสตร์ รัฐศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ สังคม วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์

5. นักวิชาการพัสดุ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 21,390 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ปริญญาตรีทางด้านบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ (สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ)
2) มีประสบการณ์ในการทำงานในองค์กรภาครัฐหรือบริษัทเอกชน ไม่น้อยกว่า 2 ปี
3) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

6. นักตรวจสอบภายใน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 21,390 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ปริญญาตรีทางด้านบัญชี การเงินการธนาคาร หรือเศรษฐศาสตร์
2) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

3) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี เช่น Microsoft Office Google Application การใช้งาน Internet และโปรแกรมประชุมออนไลน์ต่างๆ
4) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

7. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 21,390 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี ทางบริหาร เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา รัฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (หากมีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ระบบงาน , ฐานข้อมูล จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

8. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 21,390 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ปริญญาตรี ทางด้านบริหาร ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สถิติ สังคมศาสตร์ กฎหมาย หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) มีผลการทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษา อายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันทดสอบจากสถาบัน ทดสอบที่มีการทดสอบจนถึงวันที่ขอเข้ารับการคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยจะต้องมีคะแนนขั้นต่ำ ดังนี้
– TOEFL (Paper Based) ไม่ต่ำกว่า 477 คะแนน
– TOEFL (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 53 คะแนน
– IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5
– TOEIC ไม่ต่ำกว่า 520 คะแนน
– K-STEP ไม่ต่ำกว่า 65

9. นักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 21,390 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงิน การเงินและการธนาคาร การเงินและการคลัง การตลาด การพาณิชย์

10 นักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 21,390 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ปริญญาตรี ทางด้านบัญชี (สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ)
2) มีประสบการณ์ในการทำงานในองค์กรภาครัฐหรือบริษัทเอกชน ด้านการเงินและบัญชีแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

11. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 21,390 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมมาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)
2) มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานต่างๆ ที่ใช้งานในห้องสมุดและระบบงานคอมพิวเตอร์เพื่องานห้องสมุด

3) สามารถพัฒนาโปรแกรมด้วย Eclipse , Visual Studio.NET (เน้น JAVA ภาษา C# หรือ VB) ได้

4) มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ฐานข้อมูล PostgreSQL, ORACLE , MS-SQL Server และ MySQL
5) มีความรู้เรื่องการติดตั้งและบริหารจัดการ Server ในกลุ่ม Linux , Microsoft
6) มีความรู้ด้าน Machine Learning หรือ AI หรือ Data Mining
7) มีประสบการณ์การทำงานด้านการวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน , ฐานข้อมูล , ด้าน Network , Web Application และ Application บนระบบปฏิบัติการ Android , IOS (เช่น HTML , ASP Net , PHP , JAVA และอื่นๆ) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
8) สามารถปฏิบัติงานนอกเวลางานราชการได้ และพร้อมเข้ามาปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา กรณีมีเหตุ เร่งด่วนฉุกเฉิน

12. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 21,390 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

13. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 21,390 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2) มีความรู้ความสามารถทางด้านการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาโปรแกรมในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน และการพัฒนาโมบาย แอปพลิเคชันเบื้องต้น การบริหารจัดการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ รวมถึงติดตั้งชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการและ ชุดคำสั่งสำเร็จรูปต่าง ๆ
3) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

14 บรรณารักษ์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 21,390 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ปริญญาตรี ทางบรรณารักษศาสตร์ และ สารสนเทศศาสตร์ หรือ สารนิเทศศาสตร์ หรือ สารสนเทศศึกษา
2) มีความรู้ ความสามารถและทักษะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ อีกทั้งการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Microsoft Office , Adobe PhotoShop, Adobe Acrobat, Google Application , การใช้ Social Network
3) มีความรู้ความเข้าใจเรื่องฐานข้อมูล และสามารถสืบค้นข้อมูลได้

4) มีความรู้ ความเข้าใจ และรู้จักวิธีการค้นหาข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศอื่นๆ
5) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม เช่น Endnote, Zotero เป็นต้น
6) มีความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูล นำเสนอ บรรยาย เป็นวิทยากรอบรมความรู้ให้กับ ผู้ใช้บริการได้
7) มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี หรือมีผลทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ
8) มีความสามารถในการออกแบบและจัดสื่อประชาสัมพันธ์ รวมถึงการใช้โปรแกรมการออกแบบได้ เช่น Adobe Photo Shop, Illustrator, Canva เป็นต้น

15 บุคลากร
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 21,390 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี ทางบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

16 พยาบาล
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 21,390 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
2) มีประสบการณ์การทำงานด้านการพยาบาล อย่างน้อย 1 ปี

17. วิศวกร
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 21,390 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

18. วิศวกร
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 21,390 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ทางไฟฟ้า
2) มีความสามารถใช้โปรแกรม Autocad/Solidwork ได้ดี
3) มีความสามารถอ่านแบบด้านไฟฟ้าได้ดี
4) มีความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า
5) ดูแล/ตรวจสอบ/แก้ปัญหาระบบอินเทอร์เน็ตเบื้องต้นได้

19. วิศวกร
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 21,390 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการผลิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2) มีประสบการณ์ช่วยสอนปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวัดละเอียดหรือประสบการณ์ทางด้านงานวัดละเอียด

20 วิศวกร
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 21,390 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

21. วิศวกร
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 21,390 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี ทางด้านโยธา หรือ ทางด้านก่อสร้าง หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

22. วิศวกรไฟฟ้า
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 21,390 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ทางด้านไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

23. วิศวกรไฟฟ้า
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 21,390 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) มีใบประกอบวิชาชีพจากสภาวิศวกร (กว.) งานไฟฟ้ากำลัง

24. วิศวกร (ปริญญาโท)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 24,140 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
คุณวุฒิปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หรือ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม (สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ)

25. นักวิจัย
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 24,140 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) คุณวุฒิปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ด้านวัสดุศาสตร์ หรือ เคมี เคมีอุตสาหกรรม เคมีวิเคราะห์ หรือ ฟิสิกส์ หรือ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ด้านวิศวกรรมวัสดุ
2) มีความรู้ด้านการจำลองกระบวนการด้วยระบบคอมพิวเตอร์
3) มีความรู้ความสามารถด้านการผลิตและทดสอบ วัสดุพอลิเมอร์ หรือวัสดุวิศวกรรม

26. นักวิจัย
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 24,140 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) คุณวุฒิปริญญาโทวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ)
2) สามารถใช้งานซอฟแวร์ ANSYS , Creo และ MATLAB ได้
3) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน

27. นักวิจัย
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 24,140 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) คุณวุฒิปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ)
2) เคยเผยแพร่ผลงานวิจัยในฐานข้อมูล Scopus หรือ TCI
3) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน

มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 1 อัตรา
28. นักวิชาการศึกษา
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 21,390 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี ทางบริหาร เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ สถิติ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม สำนักงานอธิการบดี (ปฏิบัติงาน ณ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง) จำนวน 1 อัตรา
29. นักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 21,390 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงิน การเงินและการธนาคาร การเงินและการคลัง บริหารธุรกิจ

การรับสมัคร
1. รับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 ถึงวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 รับสมัคร วันจันทร์ – วันศุกร์ ภาคเช้า เวลา 08.30 – 11.30 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครสอบ และเอกสารการสมัครสอบด้วยลายมือของตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์ รายละเอียดการประกาศรับสมัคร ดังนี้
2. มจพ.กรุงเทพมหานคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ลานอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2555- 2000 ต่อ 1144, 1159, 1189, 1035,1036 http://www.hrd.kmutnb.ac.th
3. มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ได้ที่ สำนักงานผู้อำนวยการ กองงาน วิทยาเขตปราจีนบุรี ชั้น 2 อาคารบริหาร เลขที่ 129 หมู่ที่ 21 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โทร. 037-217-300 ต่อ 7300
4. มจพ.วิทยาเขตระยอง ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ได้ที่ สำนักงานผู้อำนวยการ กองงานวิทยาเขตระยอง ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โทร. 038-627-000 ต่อ 5106

ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบอัตราละ 150 บาท ทุกตำแหน่ง ค่าธรรมเนียม การสมัครสอบจะไม่คืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบแล้ว การรับสมัครมหาวิทยาลัยสงวนสิทธิที่จะให้ สมัครสอบเพียงคนละ 1 ตำแหน่งเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s