สสว. รับสมัครพนักงานและลูกจ้าง 11 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2565

สสว. รับสมัครพนักงานและลูกจ้าง 11 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุหรือแต่งตั้งเป็นพนักงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่งหัวหน้าส่วนบัญชีและงบประมาณ (สังกัดส่วนบัญชีและงบประมาณ ฝ่ายบริหารกลาง)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) มีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาวิชาบัญชี การเงิน หรือสาขาวิชาอื่นที่มีเนื้อหาหลักสูตรเช่นเดียวกับสาขาวิชาข้างต้น
2) มีความรู้ทักษะในการจัดทำงบการเงิน การบันทึกบัญชี-งบประมาณ ฯลฯ

3) มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชี งบประมาณ ฯลฯ

4) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ได้ อาทิ Microsoft Word Excel และ PowerPoint เป็นต้น
5) มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี งบประมาณ การเงิน ไม่น้อยกว่า 10 ปี และต้องผ่านการดำรงตำแหน่งในระดับหัวหน้างาน (หรือเทียบเท่า) มาก่อนไม่น้อยกว่า 3 ปี
6) หากเคยทำงานด้านบัญชี การเงินกับหน่วยงานภาครัฐมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. ตำแหน่งนักบริหารพัสดุ 5-6 (สังกัดส่วนการพัสดุ ฝ่ายบริหารกลาง)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) มีคุณวุฒิการศึกษาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาอื่นที่มีเนื้อหาหลักสูตรเช่นเดียวกับสาขาวิชาข้างต้น
2) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ได้ อาทิ Microsoft Word Excel และ PowerPoint เป็นต้น
3) มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุหรืองานที่เกี่ยวข้องกับอาคารสถานที่ อาทิ งานระบบโทรศัพท์ ไฟฟ้า เป็นต้น ไม่น้อยกว่า 5 ปี
4) หากเคยทำงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 5-6 (สังกัดส่วนบริหารงานบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) มีทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล (HRM function) ไม่น้อยกว่า 5 ปี ในด้านการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ (Compensation & Benefit) , การสรรหาและว่าจ้าง (Recruitment) , งานค่าจ้างเงินเดือน (Payroll) , งานข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน (Human Resources Information System) เป็นต้น

3) มีความสามารถในการสื่อสาร การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การประสานงาน สามารถทำงานเป็นทีม และมีความละเอียดรอบคอบ
4) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office อาทิ Word Excel, Power point ระดับ Advanced
5) มีความรู้ และทักษะการใช้งานระบบสารสนเทศด้านบริหารงานบุคคล อาทิเช่น SAP, Tiger soft, People soft, HRIS หรืออื่น ๆ เป็นต้น
6) มีทักษะ การ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดี
7) มีประสบการณ์ในการทำงานกับหน่วยงานภาครัฐมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 6 – ชำนาญการ (สังกัดส่วนวิเคราะห์และวางแผนทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) มีทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ด้านการวางแผนและกลยุทธ์งานด้านทรัพยากรบุคคล (HR&OD Strategy) หรือการบริหารอัตรากำลัง (Manpower Planning) การจัดทำตัวชี้วัด รายบุคคล หรือการบริหารระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) หรือการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหารและพัฒนาบุคลากร หรือระบบการบริหารผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) หรือความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และการเลื่อนตำแหน่งหรืองานด้านการวางแผนทรัพยากรบุคคล หรือที่เกี่ยวข้อง
3) มีความสามารถในการสื่อสาร การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การประสานงาน สามารถทำงานเป็นทีม และ – มีความละเอียดรอบคอบ
4) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office อาทิ Word , Excel, Power point ระดับ Advanced
5) มีทักษะ การ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดี
6) มีประสบการณ์ในการทำงานกับหน่วยงานภาครัฐมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5. ตำแหน่งนิติกร 3 – 4 (สังกัดส่วนวิเคราะห์และวางแผนทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือคุณวุฒิที่สูงกว่า ดังนี้
– ระดับ 3 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์ และจบเนติบัณฑิตไทย หรือ

– ระดับ 4 สำเร็จการศึกษาระดับตรีและปริญญาโท ในสาขาวิชานิติศาสตร์
2) มีประสบการณ์การทำงานจากหน่วยงานของรัฐ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
3) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำระเบียบ ประกาศ และคำสั่ง หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องในด้านระเบียบหรือออกคำสั่งจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6. ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 3 – 6 (สังกัดฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ มนุษย์ศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ วารสารศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ รัฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่มีเนื้อหา หลักสูตรเช่นเดียวกับสาขาวิชาข้างต้น
2) มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี เกี่ยวกับการจัดการงานธุรการ หรือการจัดเตรียมการประชุม หรือ งานเอกสาร หรืองานระหว่างประเทศ หรืองานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) มีความรู้ความสามารถด้านการฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับพอใช้
4) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Word Excel และ PowerPoint ในระดับดี
5) สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดและต่างประเทศได้

7. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย SMEs 5-6 (สังกัดส่วนความร่วมมือภูมิภาค ASEAN ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาตำแหน่ง
1) มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ มนุษย์ศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ วารสารศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่มีเนื้อหาหลักสูตรเช่นเดียวกับสาขาวิชาข้างต้น
2) มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อยมีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 5 ปี ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือ ด้านการต่างประเทศ หรือ ด้านการประกอบธุรกิจ หรือ ด้านเศรษฐกิจ หรือ ด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการ หรือ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) มีความสามารถด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ โดยผลคะแนนขั้นต่ำ TOEFL Internet-based 61 หรือ Paper-based 500 หรือ Computer-based 173 หรือ TOEIC 575 หรือ IELTS 6 หรือผล คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษเทียบเท่า
4) มีความรู้ความสามารถและสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word Excel และ PowerPoint
5) สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดและต่างประเทศได้

8. ตำแหน่งนักวิชาการ SMEs 3 (สังกัดส่วนติดตามและประเมินผลการส่งเสริม SMEs ฝ่ายติดตามและประเมินผล)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ และการจัดการ หรือ สาขาวิชาอื่นที่มีเนื้อหาหลักสูตรเช่นเดียวกับสาขาวิชาข้างต้น
2) มีความสามารถทางการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
3) มีความขยัน รับผิดชอบงาน สามารถทำงานเป็นทีมได้
4) มีความรู้ความสามารถและสามารถใช้โปรแกรม Microsoft office โปรมแกรม Word Excel และPowerPoint ระดับชำนาญ ถ้าทำ Infographic ได้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
5) มีประสบการณ์ในงานคณะกรรมการฯ งานตรวจกรองงาน งานจัดทำฐานข้อมูลวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผล หรืองานประเมินผลโครงการตามแผนและนโยบาย

9. ตำแหน่งนักวิชาการ SMEs 3 (สังกัดส่วนติดตามและประเมินผลการส่งเสริม SMEs ฝ่ายติดตามและประเมินผล)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ และการจัดการ หรือสาขาวิชาอื่นที่มีเนื้อหาหลักสูตรเช่นเดียวกับสาขาวิชาข้างต้น
2) มีความสามารถทางการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
3) มีความขยัน รับผิดชอบงาน สามารถทำงานเป็นทีมได้
4) มีความรู้ความสามารถและสามารถใช้โปรแกรม Microsoft office โปรมแกรม Word Excel และ – PowerPoint ระดับชำนาญ ถ้าทำ Infographic ได้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
5) มีประสบการณ์ในงานคณะกรรมการฯ งานตรวจกรองงาน งานจัดทำฐานข้อมูลวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผล หรืองานประเมินผลโครงการตามแผนและนโยบาย

10. ตำแหน่งนักวิชาการ SMEs 3-6/ชำนาญการ (สังกัดส่วนติดตามและประเมินผลการส่งเสริม SMEs ฝ่ายติดตามและประเมินผล)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2) มีความสนใจด้านการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาระบบสารสนเทศ หรือการพัฒนาดิจิทัลในองค์กร หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
3) มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ และมีความพร้อมในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ
4) มีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

11. ตำแหน่งนักวิชาการ SMEs 3-6/ชำนาญการ (สังกัดส่วนวิเคราะห์และประมวลผลฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (SMEs Big Data Analytics) ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เศรษฐศาสตร์ สถิติ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) มีความสนใจด้านการจัดการข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
3) มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ และมีความพร้อมในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือเครื่องมือในการประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ
4) มีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ของสำนักงาน http://www.sme.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2565 โดยเข้าไปที่ หัวข้อ “ร่วมงานกับ สสว.” และกรอกใสมัครให้ครบถ้วนแล้วยื่นพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ได้ตามช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้
1. สมัครทางออนไลน์ได้ที่ http://61.91.223.35/hr/job/ ให้กรอกข้อมูลการสมัครงานผ่านระบบ ออนไลน์และแนบเอกสารหลักฐานการสมัครงานให้ครบถ้วน ทั้งนี้ หากได้รับการพิจารณาให้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ผู้สมัครต้องนำใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.1 มายื่นในวันสัมภาษณ์ด้วย
2. สมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ hr recruit@sme.go.th โดยระบุตำแหน่งที่ สมัคร พร้อมแนบไฟล์ใบสมัครและเอกสารหลักฐานการสบมัครงานให้ครบถ้วน ทั้งนี้ หากได้รับการพิจารณาให้มีสิทธิ เข้ารับการสัมภาษณ์ ผู้สมัครต้องนำใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.1 มายื่นในวัน สัมภาษณ์ด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s