ขั้นตอนการจ้างผู้รับเหมาระบบประปา

ขั้นตอนการจ้างผู้รับเหมาระบบประปา

ผู้รับเหมาเดินระบบประปามีเยอะแยะ เราจะเลือกยังไงดี บางคนก็คิดแพง บางคนก็คิดถูก หากเราไม่มีประสบการณ์มาก่อนเราก็คงปวดหัวน่าดูครับ เรามาดูกันว่าขั้นตอนการจ้างผู้รับเหมาประปาต้องทำะไรบ้าง

ขั้นแรก: ศึกษาข้อมูลด้วยการถามคนรู้จักหรือดูออนไลน์
หาช่างที่มีประสบการณ์ตรงที่สุดและลดความเสี่ยงครับ
แต่โครงการของคุณก็ต้องมีกำหนดเวลาที่ต้องทำให้เสร็จใช่ไหมครับ หากคุณหาคนเดินระบบที่ดีภายในเวลากำหนดไม่ได้จริงๆก็ให้ลองถามเพื่อน ครอบครัว คนรู้จัก หรือแม้แต่ช่างรับเหมาคนอื่นดูว่ามีใครแนะนำได้มั้ย

ขั้นสอง: ดูผลงานเก่าของคนเดินระบบ
ให้ลองดูผลงานเก่าๆของผู้รับเหมาระบบประปาแต่ละเจ้าเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพกับราคา ช่างส่วนมากก็คงซ่อมท่อรั่วอะไรพวกนี้ได้ แต่มีแต่ช่างเก่งๆที่มีประสบการณ์ถึงจะรู้สาเหตุที่น้ำรั่วหรือสามารถซ่อมได้งานออกมาสวย ประสบการณ์ทำงานเป็นหนึ่งในปัจจัยหลังของการเลือกผู้รับเหมาระบบครับ ให้ลองถามดูว่าแต่ละคนทำงานสายนี้มากี่ปีแล้ว
หากคุณไม่มั่นใจ ตอนที่โทรคุยกับช่างให้บอกขอบเขตของงานไปก่อน

ขั้นสาม: เวลาทำงานและเริ่มงาน
คนเดินระบบบางคนว่างคุยแค่ช่วงกลางวัน บางคนก็รับสายเราได้ตลอดเวลาหรือทุกครั้งที่เรามีเรื่องด่วน
ให้หาคนที่คุณสามารถพึ่งพาได้ทุกเวลา ในกรณีที่คุณมีปัญหาประปาภายหลังคุณจะได้ไม่ต้องลำบากหาคนใหม่มาซ่อมงาน
ส่วนเวลาเริ่มงานก็แค่ต้องเลือกให้เหมาะกับเนื้องานของเราครับ เราต้องสร้างให้เสร็จเมื่อไร ช่างมีเวลาทำทันมั้ย ดูเชื่อถือได้แค่ไหน

ขั้นสี่: ดูว่าคนเดินงานรับงานแบบไหนบ้าง
คนเดินระบบที่ ‘รับทำทุกอย่าง’ แปลได้สองความหมายครับ อย่างแรกก็คือมีประสบการณ์ทำเก่งทุกอย่างแล้ว หรือ แค่ไม่มีงานเลยรับทุกอย่างเพื่อหาเงินเพิ่ม
ช่างบางคนจะบอกว่ารับแค่ซ่อมท่อรั่วท่อตันอย่างเดียว ส่วนบางคนก็ติดตั้งได้ทุกอย่างตั้งแค่ท่อยังถังน้ำยังสุขภัณฑ์ต่างๆ ให้ลองถามดูว่าคนเดินระบบพวกนี้มีการ ‘รับประกันคุณภาพ’ นานแค่ไหน ส่วนมากควรจะรับผิดชอบงานอย่างน้อยหนึ่งปีครับ

ขั้นสุดท้าย: เปรียบเทียบทุกอย่างอีกครั้ง
พอมาถึงตอนนี้แล้วเราก็จะได้ราคา ผลงานเก่า เวลาทำงาน ตัวงานที่ทำ และ ประกันคุณภาพ ให้นำข้อมูลพวกนี้มาชั่งน้ำหนักอีกทีว่าตัวเลือกไหนดีที่สุด ส่วนมากคุณก็ควรหาตัวเลือกที่ราคาถูกที่สุดและมีประสบการณ์ตรงกับเนื้องานของคุณที่สุด

ข้อแนะนำสุดท้ายก็คือเวลาดูเรื่องราคา ให้ดูราคาประเมินทั้งหมดแทน ราคาประเมินรวมถึงราคาค่าดำเนินงาน ค่าสินค้า ค่าขนส่ง อะไรพวกนี้ด้วย ช่างที่มีประสบการณ์จะสามารถประเมินให้เราได้หมดครับ สามารถอ่านบทความนี้เพื่อ ดูว่างานวางท่อPVC คิดราคายังไงดีนะ

                     ติดต่อช่างไฟฟ้า

The process of hiring a plumbing contractor
There are many plumbing contractors. How do we choose? Some people think it’s expensive. Some people are right If we don’t have experience before, we’ll probably have a headache. Let’s look at the process of hiring a plumbing contractor.
First step: research by asking your acquaintances or looking online.
Find a technician with the most direct experience and reduce the risk.
But your project must have a deadline to complete, right? If you really can’t find a good operator within the time limit, ask your friends, family, acquaintances, or even another contractor to see if anyone can recommend one.
Step Two: Look at the Operator’s Old Work
Take a look at the previous work of each plumbing contractor to compare quality and price. Most technicians would probably be able to fix any of these leaking pipes. But there are only skilled technicians who have experience to know the cause of the water leak or be able to fix it. The work came out beautiful. Work experience is one of the latter factors in choosing a system contractor. Try asking how many years each person has worked in this line.
If you are not sure When calling to talk to the technician, tell the scope of work first.
Step Three: Time to Work and Start Work
Some operators are free to talk only during the day. Some people answer our calls at any time or whenever we have an urgent matter.
Always find someone you can rely on. In case you have plumbing problems later, you won’t have to struggle to find someone new to fix the job.
As for the start time, we just have to choose the one that is suitable for our work. When do we have to complete it? Do you have time to do it? How reliable is it?
Step Four: Find out what kind of jobs the operator accepts.
System operator at ‘Do everything’ can be translated into two meanings. The first is that you are already good at everything, or just don’t have a job at all, get everything to make more money.
Some technicians will say that they only repair leaking pipes, clogged pipes. Some people can install everything, just pipes to water tanks to various sanitary wares. Let’s try to ask if these operators have. How long does the ‘Quality Guarantee’ last? Most of them should be responsible for at least one year.
Final: Compare everything again.
At this point, you’ll be able to get the price, archives, time of work, work done, and quality assurance. Let’s weigh that down again to see which option is the best. Most of the time, you should be able to find the cheapest option and have the best experience for your work.
The last piece of advice is to look at the price. Instead, look at all appraisal prices. The appraisal price includes the cost of operation, the cost of goods, the cost of transportation, etc. Experienced technicians will be able to evaluate all for us. You can read this article for See how PVC pipe work How do you think the price?

                     ติดต่อช่างไฟฟ้า

聘请管道承包商的过程
有许多管道承包商。我们如何选择?有些人认为它很贵。有些人是对的 如果我们之前没有经验,我们可能会头疼。让我们来看看聘请管道承包商的过程。
第一步:通过询问您的熟人或上网进行研究。
寻找经验最直接的技术人员并降低风险。
但是您的项目必须有完成的最后期限,对吗?如果实在找不到合适的接线员,可以问问你的朋友、家人、熟人,甚至是其他承包商,看看有没有人可以推荐。
第二步:看运营商的老作品
查看每个管道承包商以前的工作,以比较质量和价格。大多数技术人员可能能够修复这些泄漏的管道中的任何一个。但是只有有经验的熟练技术人员才能知道漏水的原因或能够修复它。出来的作品很漂亮。工作经验是选择系统承包商的后一个因素之一。试着问问每个人在这条线上工作了多少年。
如果您不确定打电话与技术人员交谈时,请先说明工作范围。
第三步:上班时间和开始工作
一些接线员只能在白天自由通话。有些人会随时接听我们的电话,或者在我们遇到紧急情况时接听我们的电话。
总能找到可以依靠的人。如果您以后遇到管道问题,您将不必努力寻找新人来修复工作。
至于开始时间,我们只需要选择一个适合我们工作的时间。我们什么时候必须完成它?你有时间做吗?它有多可靠?
第四步:找出操作员接受什么样的工作。
“做一切”的系统操作员可以翻译成两种含义。第一个是你已经什么都擅长了,或者根本就没有工作,为了赚更多的钱而得到一切。
有些技术人员会说,他们只修理漏水的管道,堵塞的管道。有些人什么都可以安装,只是水箱到各种卫生洁具的管道。让我们试着问问这些运营商是否有。“质量保证”的有效期是多久?他们中的大多数应该至少负责一年。
最后:再次比较一切。
此时,您将能够获得价格、档案、工作时间、完成的工作和质量保证。让我们再次权衡一下,看看哪个选项是最好的。大多数情况下,您应该能够找到最便宜的选择,并为您的工作提供最佳体验。
最后一条建议是看价格。相反,查看所有评估价格。鉴定价格包括操作成本、货品成本、运输成本等,经验丰富的技术人员都会为我们评估。您可以阅读这篇文章了解PVC管的工作原理您认为价格如何?

                     ติดต่อช่างไฟฟ้า

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s