โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ 38 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12-21 มกราคม 2565

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ 38 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12-21 มกราคม 2565

ประกาศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 1. พนักงานเวชสถิติ ประจำงานเวชสารสนเทศ
  จำนวน 3 อัตรา
  เงินเดือน11,920 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 1,365 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ ได้รับประกาศนียบัตรซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่ น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ ทางการพยาบาล เวชสถิติ เวชระเบียน หรือ ทางอื่นที่ ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน หรือได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 2. พนักงานพัสดุ ประจำฝ่ายทันตกรรม
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 11,920 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 1,365 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา ยกเว้น ทางการเกษตร ศิลปะ ช่างอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ที่มิใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
 3. พนักงานการเงินและบัญชี ประจำงานรายได้
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน11,920 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 1,365 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง บัญชี พณิชยการ การเงินและการธนาคาร การตลาด การขาย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ
 4. พนักงานธุรการ ประจำสาขารังสี
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 11,920 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 1,365 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา ยกเว้น ทางการเกษตร ศิลปะ ช่างอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ที่มิใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
 1. พนักงานธุรการ ประจำสาขาจักษุ
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 11,920 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 1,365 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา ยกเว้น ทางการเกษตร ศิลปะ ช่างอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ที่มิใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
 2. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ประจำงานรายได้
  จำนวน 2 อัตรา
  เงินเดือน 10,360 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ บัญชี พณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ เลขานุการ การตลาด การขาย การเงิน การธนาคาร
 3. เจ้าหน้าที่ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ประจำงานซ่อมบำรุง
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 10,360 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างอุปกรณ์การแพทย์
 4. เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำงานรังสีวิทยา
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 10,360 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา ยกเว้นทาง เกษตรกรรมศิลปหัตถกรรม ช่างอุตสาหกรรม ศิลปกรรม
 5. เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำฝ่ายการพยาบาล
  จำนวน 2 อัตรา
  เงินเดือน 10,360 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา ยกเว้นทาง เกษตรกรรมศิลปหัตถกรรม ช่างอุตสาหกรรม ศิลปกรรม
 6. พนักงานช่วยการพยาบาล ประจำฝ่ายการพยาบาล
  จำนวน 13 อัตรา
  เงินเดือน 9,480 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 7. พนักงานผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์ ประจำงานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 9,480 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 8. พนักงานช่วยงานบริการ ประจำฝ่ายเภสัชกรรม
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 8,590 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 9. พนักงานช่วยงานบริการ ประจำฝ่ายการพยาบาล
  จำนวน 10 อัตรา
  เงินเดือน 8,590 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

การรับสมัคร

 • สมัครด้วยตัวเอง
  ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ประกอบการสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2565ถึงวันที่ 21 มกราคม 2565ณงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 7 อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ 2 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ในวันราชการ เวลา 08.30 – 15.00 น. หรือ ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัครได้ http://www.hospital.tu.ac.th/ เลือกข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน และเลือกหัวข้อ ดาวน์โหลดใบสมัครงานสอบถาม รายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2926-9368-69
 • สมัครทาง Internet ผ่านเว็บไซต์สมัครงานของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
  ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ได้ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 21 มกราคม 2565 ที่เว็บไซต์ http://www.hospital.tu.ac.th/

รายละเอียดเพิ่มเติม
-ไฟล์ประกาศรับสมัคร

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s