ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 รับสมัครพนักงานราชการครู 9 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 ธันวาคม 2564

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 รับสมัครพนักงานราชการครู 9 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 ธันวาคม 2564

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

  1. วิชาเอก การจัดการ (การจัดการทั่วไป, เทคโนโลยีสารสนเทศ) จำนวน 1 อัตรา
  2. วิชาเอก การบัญชี จำนวน 2 อัตรา
  3. วิชาเอก ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
  4. วิชาเอก สังคมศึกษา (รัฐศาสตร์การปกครอง, นิติศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา
  5. วิชาเอก พลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  6. วิชาเอก ดูริยางคศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
  7. วิชาเอก ศิลปะการแสดง จำนวน 1 อัตรา
  8. วิชาเอก พัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเป็นผู้ที่ได้รับวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี

คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะการทำผิดทางอาญา เว้นแต่ เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่นหรือเอกชน

หมายเหตุ หากมีประการณ์ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษหรือมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กป่วยในโรงพยาบาลจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น เลขที่ 761 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 ตั้งแต่ วันที่ 24 – 30 ธันวาคม 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน(นับถึงวันรับสมัคร) ขนาด 1.5 x 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
(2) สำเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่เปิดรับสมัคร
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
(4) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ
(6) ประวัติการทำงาน/ผลงาน (รวมภาคผนวกไม่เกิน 50 หน้า)
(7) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่นใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – ชื่อสกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ

รายละเอียดเพิ่มเติม– ไฟล์ประกาศรับสมัคร

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s