สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครสอบเพื่อปฏิบัติงาน สถาบัน 8 อัตรา รับสมัครทาง E-mail ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 มกราคม 2565

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครสอบเพื่อปฏิบัติงาน สถาบัน 8 อัตรา รับสมัครทาง E-mail ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 มกราคม 2565

ประกาศสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานสถาบัน ครั้งที่ 2/2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 1. สถาปนิก สังกัด สำนักบ้านมั่นคงและที่ดิน
  จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  1) อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
  2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมผังเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม
  3) หากมีประสบการณ์และมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมภาคี สถาปนิก จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  4) มีความรู้ ความเข้าใจในการสนับสนุนการออกแบบและวางผังชุมชน โดยเน้นกระบวนการมี ส่วนร่วมของชุมชน พัฒนาและสร้างทีมช่างชุมชนให้สามารถดำเนินการออกแบบ วางแผน บริหารงานก่อสร้างชุมชนได้ด้วยตนเอง
  5) สามารถจัดระบบข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานผลข้อมูล และการเขียนรายงาน
  6) สามารถใช้งานโปรแกรม AutoCAD, SketchUp, Microsoft Office หรือโปรแกรมอื่นๆ เช่น GIS
 1. วิศวกร สังกัด สำนักบ้านมั่นคงและที่ดิน และ สังกัด สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง
  จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  1) อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
  2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา/ชลประทาน/สิ่งแวดล้อม)หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 3) มีความสามารถในการสื่อสารและทำงานร่วมกับชุมชน
  4) สามารถใช้งานโปรแกรม AutoCAD, SketchUp, Microsoft Office หรือโปรแกรมอื่นๆ เช่น การออกแบบโดยใช้โปรแกรมโครงสร้าง STAAD, โปรแกรม GIS
  5) หากมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร จากสภาวิศวกร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 1. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (โปรแกรมเมอร์) สังกัด สำนัก เทคโนโลยีสารสนเทศ
  จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  1) อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
  2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การ จัดการสารสนเทศดิจิทัล วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3) สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา .Net (C#), HTML5, PHP หรือภาษาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา Web Application ได้อย่างน้อย 1 ภาษา
  4) มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษา SQL และสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานฐานข้อมูล Microsoft SQL Server ได้
  5) มีทักษะในการถ่ายทอดหรือนำเสนอผลงานให้แก่เพื่อนร่วมงานและผู้ใช้งาน
  6) สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
  7) หากมีประสบการณ์ด้านการพัฒนา Web Application และ Web Service หรือ API จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  8) หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องในงานพัฒนาชุมชนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 1. เจ้าหน้าที่บัญชี สังกัด สำนักการเงินและบัญชี
  จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  1) อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
  2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  3) สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office และอุปกรณ์สำนักงานได้ เป็นอย่างดี
  4) มีความรู้เกี่ยวกับนโยบายบัญชีและมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ภาษีอากรและกฎหมาย เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
  5) มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต
 1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน สังกัด สำนักตรวจสอบภายใน
  จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  1) อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
  2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3) มีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการตรวจสอบภายใน
  4) มีความรู้ด้านกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องใช้ในการตรวจสอบ และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
  5) มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
 1. เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ สังกัด สำนักผู้อำนวยการ
  จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  1) อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
  2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาอักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ทางด้านภาษาอังกฤษ หรือที่เกี่ยวข้อง
  3) หากมีประสบการณ์ด้านการติดต่อประสานงานต่างประเทศ อย่างน้อย 2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  4) หากมีคะแนนสอบ TOEIC อย่างน้อย 700 คะแนน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  5) มีความเข้าใจเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและการทำงานแบบภาคีความร่วมมือ
  6) มีความคล่องตัว สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  7) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานที่รับผิดชอบได้ดี
  8) มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี
  9) สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

7เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด สำนัก ประสานเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านเศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การพัฒนาสังคม การบริหารจัดการ
3) สามารถสรุปและเขียนรายงานเชิงวิชาการได้
4) ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ได้

การรับสมัคร

ผู้สนใจสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.codi.or.th กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ ครบถ้วน ระบุชื่อตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร รหัสตำแหน่ง สังกัด พร้อมแนบรูปถ่ายหน้าตรง สำเนาใบปริญญาบัตร สำเนาใบรายงานผลการศึกษา และหลักฐานทางการทหาร (เพศชาย) ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบดังกล่าว มาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ hrcodi@codi.or.th ภายในเวลา 16.30 น. ของวันที่ 14 มกราคม 2565สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2378 8300-9 ต่อ 8266 , 8777 สำหรับเอกสาร ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ นอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงหนังสือรับรองการทำงาน ให้นำมาในวันที่ท่านเข้ารับการ สัมภาษณ์ หากไม่มีหนังสือรับรองการทำงานสถาบันจะไม่พิจารณาค่าประสบการณ์ให้

รายละเอียดเพิ่มเติม– ไฟล์ประกาศรับสมัคร– ใบสมัคร

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s