กระทรวงยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว 14 อัตรา รับสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 7-14 ธันวาคม 2564

กระทรวงยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว 14 อัตรา รับสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 7-14 ธันวาคม 2564

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 9,400 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office (Word, Excel และ Power Point)
 1. ตำแหน่งนิติกร
  จำนวน 2 อัตรา
  เงินเดือน 15,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
 1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  จำนวน 3 อัตรา
  เงินเดือน 15,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชา บริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางรัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางสถิติ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางสถิติประยุกต์
 1. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
  จำนวน 5 อัตรา
  เงินเดือน 15,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
 1. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 15,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
 1. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 15,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
 1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 15,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถ download แบบฟอร์มใบสมัคร (รายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารแนบ 1) โดยกรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
วิธีการสมัครสอบ ให้ส่งใบสมัครและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (ตามข้อ 3.3) ทางไปรษณีย์ จัดส่งเอกสารได้ ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2564 โดยให้ส่ง เอกสารการสมัครสอบ ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือบริษัทขนส่งเอกชน ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2564 โดยถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางหรือบริษัทขนส่งเอกชน ประทับตรารับ จดหมายของผู้สมัคร เอกสารสมัครที่ส่งภายหลังวันปิดรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณา (ต้องประทับตรา ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2564) ทั้งนี้ ให้จ่าหน้าซองตามข้อความในกรอบตัวอย่างด้านล่างนี้
กรุณาส่ง
กลุ่มงานสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม อาคารกระทรวงยุติธรรม ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
(สมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว)
กรณีส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือบริษัทขนส่งเอกชน ขอได้โทรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครทราบด้วย นางสาวปริญญาภรณ์ ปรีดีชม โทร. 09 0991 2763) หากไม่ได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่จะไม่ทราบว่าท่านสมัครสอบและจะไม่ได้ติดตามเอกสารท่านที่อาจจะมาส่งล่าช้า

รายละเอียดเพิ่มเติม– ไฟล์ประกาศรับสมัคร

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s