องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานจ้าง 58 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15-23 ธันวาคม 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานจ้าง 58 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15-23 ธันวาคม 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 1. ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี
  จำนวน 2 อัตรา
  เงินเดือน 15,000 -15,800 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  1) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในวิชาเอกดังต่อไปนี้
  โดยมีคุณวุฒิการศึกษาในกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ เอกอุตสาหกรรมศิลปศึกษา เอกการสอนอุตสาหกรรมศิลป์ เอกอุตสาหกรรม เอกอุตสาหกรรมศึกษา เอกเทคโนโลยี อุตสาหกรรม เอกเทคโนโลยีก่อสร้างและสถาปัตยกรรม เอกอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษา เอกอุตสาหกรรม ศิลป์และเทคโนโลยี เอกวิศวกรรมศาสตร์ เอกสถาปัตยกรรมศาสตร์

2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภา ออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

 1. ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาคหกรรม
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 15,000 -15,800 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  1) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในวิชาเอกดังต่อไปนี้
  โดยมีคุณวุฒิการศึกษาในกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกคหกรรมศาสตร์ เอกคหกรรม ศาสตร์ทั่วไป เอกเทคโนโลยีการอาหาร เอกคหกรรมการผลิต เอกธุรกิจคหกรรมศาสตร์ เอกการจัดการคหกรรม
  2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภา ออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
 1. ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาช่างยนต์
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 15,000 -15,800 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 2. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในวิชาเอกดังต่อไปนี้
  โดยมีคุณวุฒิการศึกษาในกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเครื่องกล เอกเทคนิคยานยนต์ เอกวิศวกรรมเครื่องกล เอกเทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง เอกเทคนิคช่างยนต์ เอกอุตสาหกรรมศิลป์(ช่างยนต์) เอกเทคโนโลยีอุตสาหการ(ช่างยนต์) เอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องกล) เอกวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ (ช่างยนต์) เอกเทคโนโลยียานยนต์ เอกวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
 3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภา ออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
 1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
  จำนวน 8 อัตรา
  เงินเดือน 15,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
 1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนิติกร
  จำนวน 2 อัตรา
  เงินเดือน 15,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางนิติศาสตร์ กฎหมาย หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนี้ได้
 1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 15,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง การเงิน การเงินและการธนาคาร หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยบรรณารักษ์
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 15,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง บรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศึกษา หรือสารนิเทศศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 15,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง คอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้
 1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
  จำนวน 3 อัตรา
  เงินเดือน 9,400 – 11,500 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
  1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทางบัญชี การขาย พณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ การตลาด การโรงแรม การท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร เทคนิคการตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการ การโฆษณา การธนาคาร และธุรกิจการเงิน หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้
  2) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทางบัญชี การขาย พณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ การตลาด การโรงแรม การท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร เทคนิคการตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการ การโฆษณา การธนาคาร และธุรกิจการเงิน หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้

3) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชา หรือทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ การตลาด การขาย การโรงแรม การท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร เทคนิคการตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการ การโฆษณา การธนาคาร และธุรกิจการเงิน หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้

 1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  จำนวน 7 อัตรา
  เงินเดือน 9,400 – 11,500 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
  1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจาก ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
  2) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือ ผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับ การรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
  3) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจาก ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
 1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานห้องสมุด
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 9,400 – 11,500 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
  1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบรรณารักษ์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
  2) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางบรรณารักษ์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  จำนวน 4 อัตรา
  เงินเดือน 9,400 – 11,500 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
  1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมี การศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่า ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
  2) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

3) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมี การศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่า ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
  จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  เงินเดือน 9,400 บาท
  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมี การศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่า ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
  จำนวน 2 อัตรา
  เงินเดือน 9,400 – 11,500 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
  1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือ ในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
  2) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือใน สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
  3) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชา หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือใน สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ ค่าตอบแทน
  คุณวุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
 1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่วยชีวิตคน
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 9,400 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานเกี่ยวกับการช่วยชีวิตคนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ
 1. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 15,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  -จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการขับเครื่องจักรกลขนาดหนักมาแล้ว ไม่ต่ำกว่า 5 ปี สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้น ๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง หรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามที่กฎหมายกำหนด (ใบอนุญาต ขับรถประเภทที่ 2)
 1. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ปรับอากาศ
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 9,400 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการขับรถยนต์ปรับอากาศ (รถบัส) มาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้น ๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจาก นายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามที่กฎหมายกำหนด (ใบอนุญาตขับรถประเภทที่ 2)
 1. ตำแหน่ง คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
  จำนวน 4 อัตรา
  เงินเดือน 9,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
 1. ตำแหน่ง คนงานประจำสนามกีฬาจังหวัดระยอง
  จำนวน 2 อัตรา
  เงินเดือน 9,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • มีความสามารถ และความชำนาญงานในหน้าที่
 1. ตำแหน่ง นักการ
  จำนวน 5 อัตรา
  เงินเดือน 9,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
 1. ตำแหน่ง ภารโรง
  จำนวน 8 อัตรา
  เงินเดือน 9,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • สามารถอ่าน เขียนภาษาไทยได้ มีความรู้ความสามารถและความชำนาญทางช่างไม้ ช่างปูน และซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์การเรียน การสอน อาคารสถานศึกษา วัสดุครุภัณฑ์ได้

การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ณ ห้องศูนย์องค์การ บริหารส่วนจังหวัดระยองต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ 15-23 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ โดยแต่งกายสุภาพเรียบร้อย (ผู้ชาย สวมเสื้อเชิ้ต กางเกงสแล็ค รองเท้าหุ้มส้น ผู้หญิง แต่งชุดสุภาพ กระโปรง รองเท้าหุ้มส้น หรือรองเท้ารัดส้น) และสวมหน้ากากอนามัยตลอด ระยะเวลาการสมัคร ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 3861 7430 ต่อ 711

รายละเอียดเพิ่มเติม– ไฟล์ประกาศรับสมัคร

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s