สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครพนักงาน 20 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 พฤศจิกายน 2564

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครพนักงาน 20 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 พฤศจิกายน 2564

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก เลขที่ 64/41

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1 พนักงาน ตำแหน่ง นักวิจัย ประจำศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ (สคช.)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหารมาแล้ว
  หรือได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาเซลล์ต้นกำเนิดและอณูชีววิทยา วิทยาภูมิคุ้มกัน จุลชีววิทยาประยุกต์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เทคนิคการแพทย์ ชีวเคมีทางการแพทย์ สรีรวิทยา ประสาทวิทยาศาสตร์ ชีวเวชศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและเทียบเท่า ทั้งในหรือต่างประเทศจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
 3. มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์การวิจัยด้านเซลล์ต้นกำเนิดและการประยุกต์ใช้ในทางคลินิก เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันรักษา และฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน
 4. มีความรู้ และทักษะในการทำงานวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงเซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิด และการใช้เทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุลต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ เพื่อใช้ในการทดสอบและควบคุมคุณภาพของเซลล์ เพาะเลี้ยง/เซลล์ต้นกำเนิดที่ผลิตขึ้นได้เป็นอย่างดี ได้แก่ RT-PCR, Flow cytometry, Western blotและอื่น ๆ เป็นต้น
 5. หากมีความรู้และงานวิจัยด้านเทคโนโลยีเซลล์ต้นกำเนิด และการควบคุมคุณภาพของการผลิตเซลล์ ต้นกำเนิด จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 6. หากมีใบประกอบโรคศิลปะ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 7. หากผ่านการอบรม การทำวิจัยในมนุษย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  8 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Internet ชุดโปรแกรมสำนักงาน (Word, Excel, PowerPoint) และโปรแกรม ทางสถิติได้เป็นอย่างดี เช่น SPSS, Graphpad prism เป็นต้น
 8. หากมีความรู้ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี มีผลคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนนหรือเทียบเท่า จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  10.สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

2 ผู้จัดการโรงงาน ตำแหน่ง (นักวิจัย) ประจำศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ศนส.)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเคมี เทคโนโลยีการจัดการ วิทยาศาสตร์ วิทยาการทางเภสัชศาสตร์ วิศวเภสัชกรรม หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมี ประสบการณ์ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
 3. หากมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง อาหารเสริม จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 4. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบมาตรฐาน ISO 9000-2015, ISO/IEC-17025, ISO 22000, ASEAN
  COSMETIC GMP, HACCP
 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และชุดโปรแกรมสำนักงาน (Word, Excel, PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี
 6. หากมีความรู้ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี มีผลคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนนหรือเทียบเท่า จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 7. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

3 พนักงาน ตำแหน่ง นักวิจัย ประจำศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ (ศนอ.)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหารมาแล้ว
  หรือได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีทางอาหาร วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ และพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร โดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีทางอาหาร พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร หรือวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
 3. หากมีประสบการณ์การทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางไขมันและน้ำมัน และการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชัน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 4. สามารถปฏิบัติงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนโยบายองค์กร กลุ่มอาหารสุขภาพ
 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และชุดโปรแกรมสำนักงาน (Word, Excel, PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี
 6. หากมีความรู้ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี มีผลคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 650 หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 6.0 หรือ TOEFL (Paper-based test) ไม่น้อยกว่า 540 หรือ TOEFL (Internet-based test) ไม่น้อยกว่า 78 คะแนนหรือเทียบเท่า จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 7. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

4 พนักงาน ตำแหน่ง นักวิจัย ประจำศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (สนย.)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ต้องมีประสบการณ์ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
 3. หากมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกลอัตโนมัติ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระบบ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent : AI) ระบบ Internet of Things (IOT) ระบบ System Integration หรือการจำลองผล (Simulation) ของงานด้านวิศวกรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และชุดโปรแกรมสำนักงาน (Word, Excel, PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี และสามารถใช้โปรแกรมช่วยในการออกแบบ เขียนแบบ เช่น Autocad, Solidwork, E-Plan หรือ FEM ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 5. หากมีความรู้ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี มีผลคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนนหรือเทียบเท่า จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 6. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

5 พนักงาน ตำแหน่ง นักทดลองวิทยาศาสตร์วิจัย ประจำศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (สนย.)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหารมาแล้ว
  หรือได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. หากมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกลอัตโนมัติ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent : AI) ระบบ Internet of Things (IOT) ระบบ System Integration หรือการจำลองผล (Simulation) ของงานด้านวิศวกรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และชุดโปรแกรมสำนักงาน (Word, Excel, PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี และสามารถใช้โปรแกรมช่วยในการออกแบบ เขียนแบบ เช่น Autocad, Solidwork, E-Plan หรือ FEM ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 5. หากมีความรู้ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี มีผลคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 450 คะแนนหรือเทียบเท่า จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 5. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

6 พนักงาน ตำแหน่ง นักทดลองวิทยาศาสตร์วิจัย ประจำศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม (สนพ.)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการ หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. หากมีประสบการณ์ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง และสามารถใช้โปรแกรม Matlab โปรแกรม Aspen Website ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และชุดโปรแกรมสำนักงาน (Word, Excel, PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี
 5. หากมีความรู้ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี มีผลคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 450 คะแนนหรือเทียบเท่า จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 6. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

7 พนักงาน ตำแหน่ง นักวิชาการ ประจำศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมหรือวิทยาศาสตร์
 3. สามารถออกแบบหรือวิเคราะห์ทางวิศวกรรมเครื่องกลด้วยโปรแกรม CAD หรือ CAE หรือโปรแกรม ออกแบบวิเคราะห์ทางวิศวกรรมอื่น ๆ ได้ เช่น Catia, UG, Solid Work, Autodesk, ABAQUS,MSC, Ansys, LabVIEW, Match Lab เป็นต้น 4. มีประสบการณ์ในงานทดสอบสมบัติทางกลวัสดุและผลิตภัณฑ์ หรืองานสำรวจข้อมูลวิศวกรรม ภาคสนาม หรืองานตรวจวัดสัญญาณทางกล หรืองานวัดคุมทางไฟฟ้า
 4. เคยผ่านการนำเสนองผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการในประเทศหรือต่างประเทศ หรือตีพิมพ์ บทความวิจัยทางวิศวกรรมในวารสารนานาชาติ อย่างน้อย 1 บทความ
 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมสำนักงาน (Word, Excel, PowerPoint) โปรแกรม spreadsheet และ Internet ได้เป็นอย่างดี
 6. หากมีความรู้ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี มีผลคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนนหรือเทียบเท่า จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 7. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

8 พนักงาน ตำแหน่ง นักทดลองวิทยาศาสตร์บริการ ประจำห้องปฏิบัติการตรวจสอบสมรรถนะและความปลอดภัย (หป.สป.)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท วิศวกรรมหรือวิทยาศาสตร์ ทางด้านวัสดุหรือทาง การแพทย์ วิศวกรรมเครื่องกล ครุศาสตร์เครื่องกล อุตาสาหกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. หากมีประสบการณ์ด้านเทคนิควิเคราะห์เชิงด้วยระเบียบวิธีไฟในต์เอลิเมนต์ (FEM Analysis) เช่น MSC NASTRAN, ABAQUS, ANSYS, MATLAB เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และชุดโปรแกรมสำนักงาน (Word, Excel, PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี
 5. หากมีความรู้ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี มีผลคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 คะแนนหรือเทียบเท่า จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 6. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

9 พนักงาน ตำแหน่ง นักทดลองวิทยาศาสตร์บริการ ประจำห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา (หป.ชจ.)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเคมี จุลชีววิทยา ชีววิทยา หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. หากมีประสบการณ์ในงานเหล่านี้ ได้แก่ ในการทดสอบสารสำคัญ เพื่อใช้ในการอ้างถึงทางสุขภาพ ใน อาหารและในกลุ่มไฟโตนิวเทรียนท์ ทดสอบกัญชา ทดสอบความปลอมปนในอาหารสารสำคัญ (THC และ CBD) สารพิษจากเชื้อรา Aflatoxins G1 G2 B1 B2 และ Ochratoxin A การตรวจวิเคราะห์ ฟ้าทะลายโจร การตรวจวิเคราะห์กระชายและผลิตภัณฑ์ ให้ครอบคลุมตามมาตรฐาน Thai Herbal Phamacopeia มาตรฐาน มอก. และมาตรฐานอาหาร เช่น DMF, TMF, PMF, Pinostrobin, Panduratin A และการตรวจวิเคราะห์สาระสำคัญในพืชกระท่อม เช่น Mitragynine
 4. หากมีประสบการณ์งานในห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 หรือ ISO/IEC 17025 จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และชุดโปรแกรมสำนักงาน (Word, Excel, PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี
 6. หากมีความรู้ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี มีผลคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 คะแนนหรือเทียบเท่า จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 7. สามารถปฏิบัติงานที่ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ได้
 8. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

10 พนักงาน ตำแหน่ง นักทดลองวิทยาศาสตร์บริการ ประจำห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ (หป.กม.)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์เคมี เคมีอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. หากมีประสบการณ์ในงานเหล่านี้ ได้แก่ การทดสอบทางเคมีวิเคราะห์ โลหะหนัก การวิเคราะห์ทดสอบน้ำและน้ำเสีย การทดสอบทางกายภาพและทางเคมีของสีอุตสาหกรรม การทดสอบงานทางด้านวัตถุเจือ ปนอาหาร และมีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เช่น GC-MS, GC, HPLC, IC, ICP, AAS, UV-visible spectrophotometer และระบบ ISO/IEC 17025 จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และชุดโปรแกรมสำนักงาน (Word, Excel, PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี
 5. หากมีความรู้ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี มีผลคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 คะแนนหรือเทียบเท่า จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 6. สามารถปฏิบัติงานที่ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ได้
 7. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

11 พนักงาน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์และวางแผน ประจำสำนักยุทธศาสตร์วิสาหกิจ (สยศ.)
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
 2. วุฒิการศึกษาระดับโทหรือปริญญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน บริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทต้องมี ประสบการณ์ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีผลงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่ประจักษ์
 3. มีทักษะในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลในด้านต่าง ๆ อาทิ การวิเคราะห์เพื่อประเมินผลการ ดำเนินงาน การประเมินผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูล/แบบจำลองทางด้านเศรษฐกิจ/การเงิน การประเมินผลกระทบ/มูลค่าผลกระทบ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
 4. มีความรู้และทักษะทางด้าน IT เพื่อการพัฒนากระบวนการติดตามและประเมินผล การจัดทำฐานข้อมูล รวมถึงการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลผ่านระบบดิจิทัล
 5. มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
 6. มีทักษะและความสามารถในการจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ และการสื่อสารเพื่อนำเสนอผลงานแก่ ผู้บริหาร
 7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมสำนักงาน (Word, Excel, PowerPoint) โปรแกรม SPSS หรือ โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี
 8. หากมีความรู้ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี มีผลคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนนหรือเทียบเท่า จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 9. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

12 พนักงาน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์และวางแผน ประจำกองพัฒนาระบบงาน (กพร.)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
 2. วุฒิการศึกษาระดับโทหรือปริญญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน บริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทต้องมี ประสบการณ์ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีผลงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่ประจักษ์
 3. มีทักษะในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลในด้านต่าง ๆ อาทิ เช่น การประเมินผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูล/แบบจำลอง ทางด้านเศรษฐกิจ/การเงิน การประเมินผลกระทบ/มูลค่าผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยง
 4. มีความรู้และทักษะทางด้าน IT เพื่อการพัฒนากระบวนการติดตามและประเมินผล การจัดทำฐานข้อมูล รวมถึงการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลผ่านระบบดิจิทัล 5. มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
 5. มีทักษะและความสามารถในการจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ และการสื่อสารเพื่อนำเสนอผลงาน แก่ผู้บริหาร
 6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมสำนักงาน (Word, Excel, PowerPoint) โปรแกรม SPSS หรือ โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี
 7. หากมีความรู้ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี มีผลคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนนหรือเทียบเท่า จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 8. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

13 พนักงาน ตำแหน่ง นักพัฒนาธุรกิจ ประจำสำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (สจท.)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาการตลาด เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทต้องมีประสบการณ์ทำงานในด้านการตลาด หรือ การวิจัยตลาดมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
 3. มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง การสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ และความคิดสร้างสรรค์
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมสำนักงาน (Word, Excel, PowerPoint) และโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง กับการทำสื่อได้เป็นอย่างดี
 5. หากมีความรู้ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี มีผลคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนนหรือเทียบเท่า จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 6. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

14 พนักงาน ตำแหน่ง นักบริหารการเงินการคลัง ประจำกองการเงินและบัญชี (กงบ.)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
 2. วุฒิการศึกษาระดับตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี โดยต้องมีประสบการณ์ทำงานทางด้านการบัญชีมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี สำหรับปริญญาตรี และ 3 ปี สำหรับปริญญาโท
 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมสำนักงาน (Word, Excel, PowerPoint) และโปรแกรม SAP ได้ เป็นอย่างดี
 4. หากมีความรู้ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี มีผลคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนนหรือเทียบเท่า จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 5. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

15 พนักงาน ตำแหน่ง นักบริหารการเงินการคลัง ประจำกองพัสดุและคลังพัสดุ (กพด.)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
 2. วุฒิการศึกษาระดับตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี การเงิน บริหาร หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมี ประสบการณ์ทำงานทางด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี สำหรับปริญญาตรี และ 3 ปี สำหรับปริญญาโท
 3. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์
 4. มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมสำนักงาน (Word, Excel, PowerPoint) และโปรแกรม SAP ได้ เป็นอย่างดี
 6. หากมีความรู้ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี มีผลคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนนหรือเทียบเท่า จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 7. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

16 พนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินการคลัง ประจำกองพัสดุและคลังพัสดุ (กพด.)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
 2. วุฒิการศึกษาระดับตรี สาขาการบัญชี การเงิน บริหาร หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ทำงานทางด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
 4. มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมสำนักงาน (Word, Excel, PowerPoint) และโปรแกรม SAP ได้ เป็นอย่างดี
 6. หากมีความรู้ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี มีผลคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 450 คะแนนหรือเทียบเท่า จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 7. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

17 พนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล ประจำกองบริหารบุคคล (กบค.)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติรับราชการ
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. หากมีประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และชุดโปรแกรมสำนักงาน (Word, Excel, PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี
 5. หากมีความรู้ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี มีผลคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 450 คะแนนหรือเทียบเท่าจะได้รับการพิจารณา
 6. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

18 พนักงาน ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำกองพัฒนาระบบดิจิทัล (กพท.)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติรับราชการ
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 7 ปี สำหรับปริญญาตรี และ 5 ปี สำหรับปริญญาโท
 3. มีความรู้และประสบการณ์ด้านการสื่อสารเก็บความต้องการสำหรับพัฒนาระบบ และสรุปผล วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำเสนอ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับพนักงานในองค์กร
 4. มีความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วย PHP, Java, Java Script, HTML, CSS, Microsoft SQL Server, Database Management เขียนโปรแกรมบนฐานข้อมูลและ ระบบ Work Flow ได้เป็นอย่างดี 5. หากมีประสบการณ์ในด้านการจัดทำแผนดิจิทัล หรือ จัดทำข้อกำหนด หรือ ข้อบังคับด้านดิจิทัลจะ ได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 5. หากมีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 6. หากมีความรู้ด้านการพัฒนาระบบสนับสนุนงานภายในองค์กร ระบบบริการลูกค้า และระบบ ERP (SAP) จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 7. หากมีความรู้และประสบการณ์ด้าน Mobile Application (Mobile Development Technology, Database Management System) จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 8. หากมีประสบการณ์ในการดำเนินการจัดทำระบบ ISO/IEC 27001:2013 จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  10.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และชุดโปรแกรมสำนักงาน (Word, Excel, PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี
  11.หากมีความรู้ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี มีผลคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนนหรือเทียบเท่าจะได้รับการพิจารณา
  12.สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

19 พนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ประจำกองประชาสัมพันธ์ (กปส.)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติรับราชการ
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการสื่อสารมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์
 5. มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และชุดโปรแกรมสำนักงาน (Word, Excel, PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี
 7. หากมีความรู้ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี มีผลคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 450 คะแนนหรือเทียบเท่าจะได้รับการพิจารณา
 8. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ที่เว็บไซต์ www. jobtopgun.com สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 0 2577 9388 หรือ 0 2577 9389

รายละเอียดเพิ่มเติม -ไฟล์ประกาศรับสมัคร

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s