กองบิน 3 เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 8 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1-5 พฤษจิกายน 2564

กองบิน 3 เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 8 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1-5 พฤษจิกายน 2564

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองบิน 3 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

  1. ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง กลุ่มงานเทคนิค
    จำนวน 1 อัตรา
    เงินเดือน 11,280 บาท และค่าครองชีพพิเศษเดือนละ 2,000 บาท รวมรับเงินเดือนละ 13,280 บาท
    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    ผู้สมัครตำแหน่ง ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง เป็นเพศชาย (ต้องพ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว) สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างไฟฟ้า ช่าง อิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ ช่างยานยนต์ ช่างเชื่อมโลหะ หรือช่างซ่อมบำรุง และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสม ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองจาก หน่วยงานที่สามารถตรวจสอบได้

3 ช่างเขียนแบบ กลุ่มงานเทคนิค
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท และค่าครองชีพพิเศษเดือนละ 2,000 บาท รวมรับเงินเดือนละ 13,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครตำแหน่ง ช่างเขียนแบบ เป็นเพศชาย (ต้องพ้นภาระการเกณฑ์ทหาร แล้ว) สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างเขียนแบบ ช่างท่อและโลหะแผ่น ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา และช่างซ่อมบำรุง และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ มีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่สามารถตรวจสอบได้

3 ช่างเขียนแบบ กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท และค่าครองชีพพิเศษเดือนละ 2,000 บาท รวมรับเงินเดือนละ 13,280 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ผู้สมัครตำแหน่ง ช่างเขียนแบบ เป็นเพศชาย (ต้องพ้นภาระการเกณฑ์ทหาร แล้ว) สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างเขียนแบบ ช่างท่อและโลหะแผ่น ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา และช่างซ่อมบำรุง และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ มีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่สามารถตรวจสอบได้

4 ช่างโลหะ กลุ่มงานเทคนิค
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท และค่าครองชีพพิเศษเดือนละ 2,000 บาท รวมรับเงินเดือนละ 13,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครตำแหน่ง ช่างโลหะ เป็นเพศชาย เป็นเพศชาย (ต้องพ้นภาระ การเกณฑ์ทหารแล้ว) สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น, สาขาศิลปหัตถกรรม, ช่างโลหะรูปพรรณ, ช่างกลโรงงาน, ช่างอุตสาหกรรม, เทคนิคอุตสาหกรรมโลหะ อุตสาหกรรม แม่พิมพ์พลาสติก/โลหะ หรืองานต่อเรือ และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2.00 ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคล ซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนจาก สถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี (มีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน)

5 พนักงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานเทคนิค
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท และค่าครองชีพพิเศษเดือนละ 2,000 บาท รวมรับเงินเดือนละ 13,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์ เป็นเพศชายหรือหญิง (หากเป็น เพศชายต้องพ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว) สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาคอมพิวเตอร์, สาขาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 หรือมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่สามารถตรวจสอบได้

6 พนักงานตัดผม กลุ่มงานบริการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท และค่าครองชีพพิเศษเดือนละ 2,000 บาท รวมรับเงินเดือนละ 12,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครตำแหน่ง พนักงานตัดผม เป็นเพศชายหรือหญิง (หากเป็นเพศชาย ต้องพ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว) สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการศึกษา คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 1.50 และมีทักษะด้านการตัดผม

7 พนักงานพัสดุ กลุ่มงานบริการ
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท และค่าครองชีพพิเศษเดือนละ 2,000 บาท รวมรับเงินเดือนละ 12,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครตำแหน่ง พนักงานพัสดุ เป็นเพศชายหรือหญิง (หากเป็นเพศชาย ต้องพ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว) สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการศึกษา คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office)

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ในวันที่ 1-5 พฤษจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ โทร.0 3726 1497 ต่อ 4-2918 หรือดูรายละเอียด การรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองบิน 3 (www.wing3.rtaf.mi.th)

รายละเอียดเพิ่มเติม -ไฟล์ประกาศรับสมัคร

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s