หนังสือสอบงานราชการเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

1 แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
2 สาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่ม
3 สาระสำคัญแนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542
4 สาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
5 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารสภาตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
7 ความรู้เกียวกับเศรษฐกิจพอเพียง
8 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
9 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ
10 แนวข้อสอบงานงบประมาณการเงินและบัญชี
11 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร
12 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ
13 แนวข้อสอบเกี่ยวกับงานพัสดุ
14 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ
15 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

สั่งชื้อแนวข้อสอบได้ที่

มี 3 แบบให้เลือก

1.ไฟล์ PDF 401 บาท ส่งทางเมล์ ได้รับหลังจากการโอนเงิน 1-3 ซม

2.หนังสือ แถม mp3 เสียง 1 เรื่อง ราคา 701 บาท ส่ง EMS ได้รับ ภายใน 2- 3 วัน

3.หนังสือ พร้อม mp3 เสียงติวครอบคุมเนื้อหาเพิ่มเติมในหนังสือ ราคา 1,500 บาท

b2a9 – วิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัด

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน

2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสำรวจ

3 การแปลภาพถ่ายทางอากาศ

4 หลักการอ่าน แปลตีความภาพถ่ายทางอากาศและแผนที่

5 ความรู้เกี่ยวกับการรังวัดด้วยดาวเทียม GPS

6 การคำนวณโครงข่ายและวงรอบ

7 การฉายภาพแผนที่และระบบพิกัด UTM

8 มาตรฐานการรังวัดภาคพื้นดิน

9 การสำรวจวงรอบ

10 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรังวัดที่ดินตามประมวลกฏหมายที่ดิน

11 ความรู้เบื้องต้นของระบบภูมิสารสนเทศ GIS

12 พระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535

13 แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นของระบบภูมิสารสนเทศ

14 แนวข้อสอบการสำรวจรังวัดแผนที่และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่

15 สอบข้อเขียนวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ

15 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

16 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม

แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร

แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร

แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี

แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย

แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ

แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู

แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ

แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี

แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร

แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย

แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์

แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม

แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์

แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น

แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์

แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์

แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ

แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัด-เชียงราย

แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน

แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา

แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน

แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน

แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง

แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่

แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์

แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก

แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร

แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร

แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์

แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี

แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท

แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี

แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี

แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี

แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี

แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก

แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง

แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี

แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี

แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดอยุธยา

แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม

แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร

แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว

แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด

แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี

แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง

แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี

แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร

แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง

แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา

แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่

แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง

แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง

แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต

แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา

แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส

แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี

แนวข้อสอบวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s